Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2005-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 4

(11)

Kontrole produktów objętych kodem CN 1602 50 powinny być wzmożone poprzez uzależnienie przyznania refundacji wywozowych do tych produktów od tego, czy były wytworzone zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (8).

(7) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 558/2005 (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 22). (8) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

21.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/11

(12)

Refundacje wywozowe powinny być przyznawane tylko do produktów dopuszczonych do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty. Dlatego, aby produkty kwalifikowały się do objęcia refundacją wywozową, powinny posiadać znak jakości zdrowotnej ustanowiony w dyrektywie Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (1), dyrektywie Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (2) i dyrektywie Rady 94/65/WE z dnia 14 grudnia 1994 r. ustanawiającej wymagania w odniesieniu do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa mielonego i przetworów mięsnych (3). Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 specjalna refundacja wywozowa może ulec obniżeniu, jeśli wywożona ilość mięsa bez kości wynosi mniej niż 95 %, ale nie mniej niż 85 % całkowitej masy mięsa otrzymanej przez odkostnianie. Celem negocjacji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnotą Europejską a Rumunią i Bułgarią jest w szczególności liberalizacja handlu produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęciny. W przypadku obu krajów refundacje wywozowe powinny być zatem zniesione. Jednakże zniesienie to nie może doprowadzić do zróżnicowanych refundacji wywozowych do innych krajów. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wykaz produktów, do których przyznawane są refundacje wywozowe zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, oraz kwota tych refundacji i miejsce przeznaczenia określone są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Produkty muszą spełniać właściwe wymagania w zakresie oznaczania jakości zdrowotnej określone w: — rozdziale XI załącznika I do dyrektywy 64/433/EWG, — rozdziale VI załącznika B do dyrektywy 77/99/EWG, — rozdziale VI załącznika I do dyrektywy 94/65/WE. Artykuł 2 W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, stawka refundacji wywozowej do produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 11 EUR/100 kg. Artykuł 3 Fakt, że w przypadku Rumunii i Bułgarii nie zostały ustalone żadne refundacje wywozowe, nie jest uważany za stanowiący zróżnicowanie refundacji. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2005 r.

(13)

(14)

(15)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (3) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 21 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

 • Dz. U. L245 - 18 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

 • Dz. U. L245 - 17 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L245 - 14 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L245 - 8 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dz. U. L245 - 6 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L245 - 4 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L245 - 3 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L245 - 1 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.