Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2005-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10

Strona 1 z 4
L 245/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym refundacje wywozowe do takich zwierząt powinny być przyznawane jedynie krajom trzecim, które z przyczyn kulturowych lub religijnych tradycyjnie importują znaczne ilości zwierząt przeznaczonych do uboju w kraju.

(6)

W celu zapobiegania nadużyciom, w przypadku żywych zwierząt przeznaczonych do reprodukcji przyznawanie refundacji wywozowych do zwierząt hodowlanych czystej krwi należy ograniczyć do jałówek i krów w wieku do 30 miesięcy.

Artykuł 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym na produkty wyszczególnione w art. 1 tego rozporządzenia a cenami na te produkty wewnątrz Wspólnoty może być objęta refundacją wywozową. Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 32/82 (2), (EWG) nr 1964/82 (3), (EWG) nr 2388/84 (4), (EWG) nr 2973/79 (5) i (WE) nr 2051/96 (6) ustanawiają warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych kawałków mięs wołowiny i cielęciny oraz niektórych konserw z wołowiny i cielęciny, oraz warunki przyznawania pomocy dotyczącej niektórych miejsc przeznaczenia. Na podstawie stosowania niniejszych zasad i kryteriów w odniesieniu do przewidywanej sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny wynika, że refundacja powinna być ustalana w przedstawiony poniżej sposób. W odniesieniu do żywych zwierząt, w celu uproszczenia, refundacje wywozowe nie powinny być przyznawane dla kategorii, w przypadku których obrót handlowy z krajami trzecimi jest znikomy. Ponadto, mając na względzie dobrostan zwierząt, należy w możliwie największym zakresie ograniczyć refundacje wywozowe do żywych zwierząt przeznaczonych do uboju.

(7)

Aby umożliwić wprowadzenie niektórych wspólnotowych produktów z wołowiny i cielęciny na rynek międzynarodowy, refundacje wywozowe powinny być przyznawane w odniesieniu do niektórych miejsc przeznaczenia do niektórych produktów objętych kodami CN 0201, 0202 i 1602 50.

(2)

(8)

Poziom wykorzystania refundacji wywozowych do niektórych kategorii produktów z wołowiny i cielęciny okazał się być znikomy. Dotyczy to również niektórych miejsc przeznaczenia położonych w pobliżu obszaru Wspólnoty. Refundacje wywozowe nie powinny być już ustalane dla takich kategorii.

(3)

(9)

(4)

Refundacje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są ustalane na podstawie kodów produktów określonych w nomenklaturze przyjętej w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (7).

(10)

Refundacje wywozowe do mięsa mrożonego powinny być dostosowane do refundacji określonych dla mięsa świeżego lub chłodzonego innego niż z dorosłego bydła płci męskiej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67). 2) Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 744/2000 (Dz.U. L 89 z 11.4.2000, str. 3). (3) Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2772/2000 (Dz.U. L 321 z 19.12.2000, str. 35). (4) Dz.U. L 221 z 18.8.1984, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3661/92 (Dz.U. L 370 z 19.12.1992, str. 16). (5) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3434/87 (Dz.U. L 327 z 18.11.1987, str. 7). (6) Dz.U. L 274 z 26.10.1996, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2333/96 (Dz.U. L 317 z 6.12.1996, str. 13.)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 21 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

 • Dz. U. L245 - 18 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

 • Dz. U. L245 - 17 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L245 - 14 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L245 - 8 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dz. U. L245 - 6 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L245 - 4 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L245 - 3 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L245 - 1 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.