Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 18

L 245/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/661/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/463/WE (5) i 2005/189/WE (6).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XIV rozdział 5 sekcja B lit. d),

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Słowacji trzy zakłady mięsne zakończyły proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Załącznik XIV, rozdział 5, sekcja B, lit. a) do Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że wymagania strukturalne ustanowione w załączniku I do dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (2) oraz załączniki A i B do dyrektywy Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na wewnątrzwspólnotowy rynek produktów pochodzenia zwierzęcego (3) nie mają zastosowania do zakładów w Słowacji wymienionych w Dodatku (4) do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia aż do dnia 31 grudnia 2006 r. z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

Jeden zakład mięsny z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym, dokonał znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakład ten nie jest w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie mu dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE. (4) Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 1654.

(6)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(5) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 138; sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 95. (6) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 34.

21.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/19

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 245/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2005

ZAŁĄCZNIK „Dodatek o którym mowa w załączniku XIV rozdział 5 sekcja B (1) Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminów ich uzupełnienia

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa zakładu

Braki

Data pełnego dostosowania

GA 6-2

Sered’ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered’

Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I pkt 1 lit. a), b) i g) załącznik I, rozdział I pkt 11 załącznik I, rozdział II pkt 14 lit. a) Dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I pkt 2 lit. a), b) i c) załącznik A, rozdział I pkt 11

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s., Príbovce Hospodárske stredisko Považská Bystrica-Rybníky, Žilinská 776/3, 017 01

Dyrektywa Rady 91/493/EWG: załącznik, rozdział III.I pkt 1 załącznik, rozdział III.I pkt 2 lit. a), b), c), d), e) i g) załącznik rozdział III.I pkt 9

30.11.2006

Sektor: mięso Weterynaryjny numer identyfikacyjny Nazwa i adres zakładu Mięso świeże, ubój, rozbiór Działalność zakładu Produkty mięsne Chłodnia Data dostosowania

PE 6-10

Colagen Slovakia, s.r.o. Kúpeľná 193 958 04 Partizánske

x

x

30.11.2005

(1) Tekst załącznika XIV, patrz: Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 915.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 21 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

 • Dz. U. L245 - 17 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L245 - 14 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L245 - 10 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L245 - 8 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dz. U. L245 - 6 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L245 - 4 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L245 - 3 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L245 - 1 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.