Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 21

21.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/662/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2004/459/WE. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Węgrom przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich wymienionych w Załączniku do decyzji Komisji 2004/459/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. przyjmującej środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (2). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Węgier niektóre zakłady zakończyły proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Określona liczba zakładów dokonała znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/459/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 68, sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 55.

L 245/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2005

ZAŁĄCZNIK Zakłady mleczarskie w okresie przejściowym

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa i adres zakładu:

Sektor: mleko Działalność zakładu Mleko i produkty na bazie mleka

Data dostosowania

1. 2. 3. 4.

02502 13513 16518 18520

Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács Drávatej Kft., Barcs, Somogy Dámtej Kft., Tamási, Tolna Gici sajt Kft., Gic, Veszprém

× × × ×

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 18 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

 • Dz. U. L245 - 17 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L245 - 14 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L245 - 10 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L245 - 8 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dz. U. L245 - 6 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L245 - 4 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L245 - 3 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L245 - 1 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.