Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 14

Strona 1 z 3
L 246/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich możliwego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wymieniony wykaz zawiera MCPA i MCPB. Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi i środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiających. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającego substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczającego Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (3), Włochy zostały wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Włochy przedłożyły Komisji stosowne sprawozdania z oceny oraz zalecenia dnia 5 kwietnia 2001 r. i 19 grudnia 2001 r. zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92. Sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przeglądy zostały zakończone dnia 15 kwietnia 2005 r. przyjęciem sprawozdań Komisji z przeglądów dotyczących MCPA i MCPB. Przeglądy MCPA i MCPB nie wykazały żadnych wątpliwości, którymi miałby się zająć Komitet Naukowy ds. Roślin lub Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął rolę Komitetu.

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające MCPA i MCPB zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i sprecyzowane w jej sprawozdaniach kontrolnych. Właściwe jest zatem włączenie tych substancji czynnych do załącznika I w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających dane substancje czynne, we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy. Należy przewidzieć rozsądny termin zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, aby umożliwić Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia. Bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w dyrektywie 91/414/EWG, w następstwie włączenia substancji czynnej do załącznika I, należy przewidzieć okres 6 miesięcy po włączeniu, który pozwoli Państwom Członkowskim dokonać przeglądu obowiązujących zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające MCPA i MCPB w celu zapewnienia, że wymagania określone dyrektywą 91/414/EWG, w szczególności art. 13 wymienionej dyrektywy i odpowiednie wymogi określone w załączniku I, są spełnione. Państwa Członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu, należy przyznać dłuższy okres czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji załącznika III każdego środka ochrony roślin dla każdego zamierzonego użycia zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 20 z 200522.9.2005

  Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L246 - 17 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 12 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 11 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 9 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L246 - 3 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L246 - 1 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.