Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 3

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 92 z 9.4.2002, str. 34. (3) Dz.U. L 230 z 12.9.2000, str. 14.

Podstawą włączenia bifenazanu do załącznika I jest dokumentacja dotycząca zastosowania tej substancji czynnej w szklarniach na roślinach ozdobnych. Zgłaszający nie dostarczył dotychczas odpowiednich informacji na temat innych zastosowań oraz nie wszystkie zagrożenia wynikające z tych zastosowań zostały odpowiednio określone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku VI. Państwa Członkowskie, udzielając zezwoleń na inne zastosowania, powinny jednocześnie wymagać dostarczenia danych i informacji potrzebnych do udowodnienia, że zastosowania te odpowiadają kryteriom dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności kryteriom dotyczącym wpływu na zdrowie konsumentów i na środowisko.

L 246/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2005

(9)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 maja 2006 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 czerwca 2006 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 1. Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG Państwa Członkowskie, w miarę potrzeby, odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bifenazan lub milbemektynę jako substancje czynne do dnia 31 maja 2006 r. W tym terminie Państwa Członkowskie sprawdzą w szczególności, czy są spełnione warunki określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy odnoszące się do bifenazanu i milbemektyny, z wyjątkiem warunków określonych w części B zapisu dotyczącego tych substancji czynnych, oraz czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją spełniającą wymagania określone w załączniku II do wymienionej dyrektywy lub ma dostęp do takiej dokumentacji, zgodnie z warunkami art. 13.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, najpóźniej do dnia 30 listopada 2005 r., Państwa Członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin, zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, według jednolitych zasad określonych w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG oraz na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy, przy uwzględnieniu części B zapisu w załączniku I do wymienionej dyrektywy dotyczącego bifenazanu i milbemektyny. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie ustalą, czy dany produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń Państwa Członkowskie: a) w przypadku środka zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 20 z 200522.9.2005

  Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L246 - 14 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 12 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 11 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 9 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L246 - 3 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L246 - 1 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.