Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17

Strona 1 z 3
22.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/17

DYREKTYWA KOMISJI 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przegląd dotyczący bifenazanu i milbemektyny nie dał podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Roślin lub z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął rolę wymienionego Komitetu. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w przypadku zastosowań zbadanych i wyszczególnionych w sprawozdaniu Komisji z przeglądu. Należy zatem włączyć bifenazan i milbemektynę do załącznika I w celu zapewnienia wszystkim Państwom Członkowskim możliwości przyznania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne, zgodnie z przepisami powyższej dyrektywy.

(6)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, dnia 3 lipca 2001 r. firma Crompton Europe Ltd. zwróciła się do Królestwa Niderlandów z wnioskiem o umieszczenie substancji czynnej, bifenazanu, w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2002/268/WE (2) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, gdyż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji, przewidziane w załączniku II i III do dyrektywy 91/414/EWG. W dniu 6 marca 2000 r. na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Królestwo Niderlandów otrzymało od firmy Sankyo Company Ltd. wniosek o włączenie substancji czynnej, milbemektyny, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2000/540/WE (3) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, gdyż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji, przewidziane w załączniku II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Ocena wpływu wyżej wymienionych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz na środowisko została przeprowadzona dla zastosowań proponowanych przez wnioskujących, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji wstępne sprawozdania z oceny substancji w dniu 3 kwietnia 2003 r. (bifenazan) i w dniu 16 czerwca 2001 r. (milbemektyna). Państwa Członkowskie i Komisja dokonały przeglądu wstępnych sprawozdań z oceny w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony w dniu 3 czerwca 2005 r. przyjęciem sprawozdania Komisji z przeglądu dotyczącego bifenazanu i milbemektyny.

(7)

(2)

(3)

Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, Państwa Członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń, dotyczących środków ochrony roślin zawierających bifenazan lub milbemektynę, w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa Członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu, należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 20 z 200522.9.2005

  Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L246 - 14 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 12 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 11 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 9 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L246 - 3 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L246 - 1 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.