Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

Data ogłoszenia:2005-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1219/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 45).

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 246/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2005

Artykuł 3 1. W przypadku gdy całkowita ilość wina, objęta umowami przedstawionymi w agencji interwencyjnej, przekracza ilość ustaloną w art. 1, Państwo Członkowskie ustala stopę obniżki, jaką stosuje się do powyższych umów. 2. Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne kroki administracyjne dla zatwierdzenia powyższych umów najpóźniej dnia 31 października 2005 r. W zatwierdzeniu określa się stosowaną stopę obniżki oraz dopuszczalną ilość wina na umowę i zastrzega, że producent może odstąpić od umowy w przypadku zastosowania stopy obniżki. Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o ilości wina objętej zatwierdzonymi umowami do dnia 30 listopada 2005 r. 3. Państwo Członkowskie może ograniczyć liczbę umów, jakie poszczególni producenci mogą zawrzeć w ramach niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 1. Ilości wina stanowiące przedmiot zatwierdzonych umów muszą zostać dostarczone do destylarni najpóźniej dnia 31 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 uzyskany alkohol musi zostać dostarczony do agencji interwencyjnej najpóźniej dnia 31 marca 2006 r. 2. Zabezpieczenie zwraca się proporcjonalnie do dostarczonych ilości na podstawie przedstawionego przez producenta dowodu dostawy do destylarni.

Zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli dostawa nie nastąpiła w terminie ustalonym w ust. 1. Artykuł 5 Minimalna cena skupu wina dostarczonego do destylacji na podstawie niniejszego rozporządzenia wynosi 1,914 euro na % obj. na hektolitr. Artykuł 6 1. Destylatorzy dostarczają do agencji interwencyjnej produkt uzyskany w wyniku destylacji. Produkt ten ma rzeczywistą objętościową zawartość alkoholu co najmniej 92 %. 2. Cena, którą agencja interwencyjna jest zobowiązana zapłacić destylatorom za dostarczony alkohol surowy, wynosi 2,281 euro na % obj. na hektolitr. Płatność dokonywana jest zgodnie z art. 62 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. Destylatorzy mogą otrzymać zaliczkę na poczet tej kwoty w wysokości 1,122 euro na % obj. na hektolitr. W takim przypadku zaliczkę odejmuje się od ceny faktycznie zapłaconej. Mają zastosowanie art. 66 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 20 z 200522.9.2005

  Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L246 - 17 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 14 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 12 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 11 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 3 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L246 - 1 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.