Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie stosowania systemu specjalnej premii wołowej w 2004 r. w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie

Data ogłoszenia:2005-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 10

Strona 1 z 2
L 247/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1540/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie stosowania systemu specjalnej premii wołowej w 2004 r. w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 50 akapit drugi,

(3)

wane przez nich bydło płci męskiej, przed wygaśnięciem systemu przewidzianym na dzień 31 grudnia 2004 r. W związku z powyższym liczba zwierząt, w odniesieniu do których zostały złożone wnioski na rok kalendarzowy 2004, okazała się znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Wzrost liczby wniosków na rok kalendarzowy 2004 w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do zwierząt należących do pierwszego przedziału wiekowego był znacznie wyższy niż w roku 2003 i doprowadził do znacznego przekroczenia pułapów wyznaczonych dla poszczególnych regionów. Należy również zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi latami nastąpił wzrost liczby wniosków o pomoc, przedłożonych w odniesieniu do zwierząt należących do drugiego przedziału wiekowego. Wzrost ten był jednak dużo niższy niż wzrost liczby wniosków w odniesieniu do zwierząt z pierwszego przedziału wiekowego. Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, jeżeli pułap regionalny zostanie znacznie przekroczony, liczba wszystkich wniosków o pomoc jest proporcjonalnie zmniejszana. Uwzględniając fakt, że system wygasł z dniem 31 grudnia 2004 r., proporcjonalne zmniejszenie liczby wniosków w odniesieniu do zwierząt należących do drugiego przedziału wiekowego nie jest już uzasadnione, ponieważ zwierzęta objęte wcześniej wnioskami w ramach pierwszego przedziału wiekowego nie kwalifikują się już do pomocy w ramach drugiego przedziału wiekowego. Zastosowanie zmniejszenia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, do obydwu przedziałów wiekowych prowadziłoby zatem do niewspółmiernego karania producentów, którzy w roku 2004 złożyli wnioski w odniesieniu do zwierząt należących do drugiego przedziału wiekowego. Tym samym wygaśnięcie systemu premii specjalnej w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie z dniem 31 grudnia 2004 r. wytworzyło na rynku szczególny problem natury praktycznej, który należy rozwiązać, aby uniknąć skutków niekorzystnych z punktu widzenia rolników. Konieczne jest zatem podjęcie odpowiednich środków w celu złagodzenia niekorzystnych skutków, jakie sytuacja ta pociąga za sobą dla rolników. Aby ograniczyć skutki wspomnianego zmniejszenia, wynikającego ze znacznego przekroczenia liczby zwierząt z pierwszego przedziału wiekowego w porównaniu ze zwierzętami z drugiego przedziału, w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie wypłaty premii specjalnej w odniesieniu do roku 2004 dla zwierząt z drugiego przedziału należy ustalić na poziomie równym średniej ilości płatności dla zwierząt z tego samego przedziału wiekowego, w odniesieniu do których dokonano wypłaty premii w latach kalendarzowych 2001, 2002 i 2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 producentom hodującym w swoich gospodarstwach bydło płci męskiej może być przyznana premia specjalna. Na mocy art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, premia specjalna przyznawana była w dwóch przedziałach wiekowych. W ramach pierwszego przedziału wiekowego, określonego w art. 4 ust. 2 lit. a) i b) akapit pierwszy tego rozporządzenia, premia specjalna przyznawana była raz w życiu każdego byka w wieku powyżej dziewięciu miesięcy lub, w przypadku wołu, po raz pierwszy po osiągnięciu wieku dziewięciu miesięcy. W ramach drugiego przedziału wiekowego, określonego w art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 41 z 200523.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 246 z 22.9.2005)

 • Dz. U. L247 - 40 z 200523.9.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/666/WPZiB z dnia 20 września 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L247 - 37 z 200523.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3450) (1)

 • Dz. U. L247 - 32 z 200523.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości spółki Aircraft Services Lemwerder przez gminę Lemwerder (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4748) (1)

 • Dz. U. L247 - 30 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L247 - 29 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L247 - 28 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L247 - 27 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L247 - 25 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L247 - 24 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L247 - 23 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L247 - 20 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 18 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1395/2005

 • Dz. U. L247 - 16 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 12 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 9 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2005 z dnia 22 września 2005 r. rozszerzające zakres stosowania nadzwyczajnych środków ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

 • Dz. U. L247 - 8 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 6. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L247 - 6 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L247 - 4 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L247 - 1 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.