Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 248 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 248 POZ 1

Strona 1 z 115
23.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/658/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1650/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie dnia 16 grudnia 2004 r. (2),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3),

uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przedstawiony przez Komisję dnia 30 marca 2005 r.,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, opracowany przez Radę dnia 30 maja 2005 r.,

uwzględniając przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 23 czerwca 2005 r. rezolucję w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu Unii Europejskiej na rok 2005,

uwzględniając poprawki Parlamentu Europejskiego do projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 z dnia 23 czerwca 2005 r.,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

L 248/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2005

uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu, uwzględniając pismo Rady z dnia 7 lipca 2005 r., w którym poinformowała ona Parlament, że nie zmieniła wniesionych przez niego poprawek, uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

23.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 17 29

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja I: Parlament — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 39

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 248 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.