Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 18

L 249/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód PółnocnoZachodnich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2005/668/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Zachodnie dla obszarów (3) Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) V (z wyłączeniem obszaru Va i jedynie dla wód WE obszaru Vb), VI i VII.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2004/585/WE, przedstawiciele sektora rybołówstwa i pozostałych grup interesów przedłożyły Belgii, Francji, Irlandii, Niderlandom, Hiszpanii i Zjednoczonemu Królestwu wniosek dotyczący działalności tego Regionalnego Komitetu Doradczego.

uwzględniając zalecenie złożone dnia 27 czerwca 2005 r. przez Irlandię w imieniu Belgii, Francji, Irlandii, Niderlandów, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 decyzji 2004/585/WE zainteresowane Państwa Członkowskie ustaliły, że wniosek dotyczący Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Wód Północno-Zachodnich jest zgodny z przepisami ustanowionymi w tej decyzji. Dnia 27 czerwca 2005 r. zainteresowane Państwa Członkowskie przekazały Komisji zalecenie dotyczące tego Regionalnego Komitetu Doradczego.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) i decyzja 2004/585/WE stanowią ramy dla utworzenia i działalności Regionalnych Komitetów Doradczych.

(5)

Komisja oceniła złożony przez zainteresowane strony wniosek oraz zalecenie w świetle decyzji 2004/585/WE oraz celów i zasad wspólnej polityki rybołówstwa i uznaje, że Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich może rozpocząć działalność,

(2)

Artykuł 2 decyzji 2004/585/WE ustanawia Regionalny Komitet Doradczy obejmujący Wody Północno-

(1) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(3) Zgodnie z definicjami w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1).

24.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/19

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich, ustanowiony na mocy art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji 2004/585/WE, rozpoczyna działalność począwszy od dnia 26 września 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 20 z 200524.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (Dz.U. L 244 z 20.9.2005)

 • Dz. U. L249 - 16 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L249 - 14 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L249 - 12 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L249 - 10 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L249 - 8 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2005 z dnia 23 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L249 - 6 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L249 - 4 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L249 - 2 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2005 z dnia 23 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 1 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1555/2005 z dnia 20 września 2005 r. znoszące kontyngent taryfowy na przywóz kawy rozpuszczalnej objętej kodem CN 21011111

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.