Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

Data ogłoszenia:2005-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 6

L 249/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1558/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4) jest konieczna, by zapewnić realizację kontyngentów przywozowych na przedmiotowe produkty.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1839/95.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

W następstwie Porozumienia w sprawie rolnictwa (2), zawartego podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych, Wspólnota zobowiązała się, od roku gospodarczego 1995/96, do otwarcia kontyngentu na przywóz 500 000 ton kukurydzy do Portugalii oraz na przywóz, odpowiednio, 2 000 000 ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo do Hiszpanii.

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4 Przywozu stanowiącego część tych kontyngentów i podlegającego limitom ilościowym określonym w art. 1 dokonuje się do Hiszpanii i Portugalii, stosując system obniżonych należności przywozowych, zgodnie z art. 5 lub przez bezpośrednie nabycie na rynku światowym.”.

(2)

Warunki zarządzania tymi kontyngentami zostały ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1839/95 (3). Doświadczenia zebrane w trakcie stosowania tego rozporządzenia wykazują, że niezbędne jest uproszczenie zarządzania przedmiotowymi kontyngentami i zapewnienie jego większej przejrzystości.

Artykuł 2 W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1839/95 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

(3)

W interesie podmiotów gospodarczych Wspólnoty leży, aby zapewnić odpowiednią podaż przedmiotowych produktów na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnego lub nadmiernego ryzyka lub nawet zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen. Biorąc pod uwagę rozwijające się rynki międzynarodowe, warunki podaży w Hiszpanii i w Portugalii oraz międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty, Komisja powinna zdecydować, czy obniżka stosowanych należności przywozowych ustalonych zgodnie

„1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 14, w odniesieniu do przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii w ramach limitów ilościowych określonych w art. 1 stosuje się obniżkę do należności przywozowych ustaloną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1249/96.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22. (3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

1a. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania rynkowe, Komisja podejmuje decyzję o zastosowaniu obniżki przewidzianej w ust. 1, aby zapewnić realizację kontyngentów przywozowych.

(4) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

24.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/7

2. Jeśli Komisja podejmie decyzję o zastosowaniu tej obniżki, jej wysokość ustala się ryczałtowo lub w ramach procedury przetargowej na poziomie umożliwiającym, po pierwsze, uniknięcie zakłóceń na rynku hiszpańskim i portugalskim w wyniku tego przywozu, a po drugie, faktyczne dokonanie przywozu ilości określonych w art. 1.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 20 z 200524.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (Dz.U. L 244 z 20.9.2005)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200524.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L249 - 16 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L249 - 14 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L249 - 12 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L249 - 10 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L249 - 8 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2005 z dnia 23 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L249 - 4 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L249 - 2 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2005 z dnia 23 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 1 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1555/2005 z dnia 20 września 2005 r. znoszące kontyngent taryfowy na przywóz kawy rozpuszczalnej objętej kodem CN 21011111

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.