Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

Data ogłoszenia:2005-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 3

Strona 1 z 3
28.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 123/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do ochratoksyny A

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do zanieczyszczeń w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (3) (SCOOP). Głównym źródłem narażenia na ochratoksynę A są zboża i produkty zbożowe. Wino, kawa i piwo zostały zidentyfikowane jako znaczące źródła narażenia człowieka na ochratoksynę A. Suszone owoce winogron i sok winogronowy w istotnym stopniu przyczyniły się do narażenia na ochratoksynę A szczególnych, najbardziej narażonych grup konsumentów, takich jak dzieci.

Rozporządzenie (WE) nr 466/2001 (2) ustala najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 466/2001, Komisja dokona przeglądu przepisów dotyczących ochratoksyny A (OTA) w suszonych owocach winogron oraz w celu włączenia do odpowiednich przepisów maksymalnej dopuszczalnej zawartości ochratoksyny A w zielonej i palonej kawie, produktach otrzymanych z kawy, winie, piwie, soku winogronowym, kakao, produktach otrzymanych z kakao oraz przyprawach, uwzględniając podjęte badania i środki zapobiegawcze zastosowane w celu zmniejszenia obecności OTA w tych produktach. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) wnioskował w swej opinii na temat ochratoksyny A, wyrażonej dnia 17 września 1998 r., że OTA jest mikotoksyną o właściwościach rakotwórczych, nefrotoksycznych, teratogennych, immunotoksycznych i prawdopodobnie również neurotoksycznych. Komitet poinformował również, że trwają dalsze prace nad wyjaśnieniem mechanizmów rakotwórczego działania ochratoksyny A. Przewiduje się, że europejski projekt badań nad mechanizmami rakotwórczego działania ochratoksyny A zakończy się do końca 2004 r. Z chwilą, gdy wyniki tych wszechstronnych badań będą dostępne, Komisja zwróci się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o uaktualnienie naukowej opinii wydanej przez SCF w świetle nowych wyników badań. Ocena spożycia ochratoksyny A w żywności przez ludność Wspólnoty została przeprowadzona w ramach dyrektywy Rady nr 1993/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy Państw

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustala najwyższy dopuszczalny poziom ochratoksyny A w zbożach i produktach zbożowych oraz suszonych owocach winogron. Poziom ochratoksyny A w piwie kontrolowany jest pośrednio, ponieważ występowanie ochratoksyny A w piwie wynika z jej obecności w słodzie, dla którego ustalono najwyższy dopuszczalny poziom. W związku z tym ustanowienie najwyższego dopuszczalnego poziomu OTA w piwie nie jest niezwłocznie niezbędne w celu ochrony zdrowia publicznego, ale powinno być rozważone w ramach przewidzianego ponownego przeglądu. Zważywszy znaczny udział wina i palonej kawy oraz kawy rozpuszczalnej w narażeniu człowieka na ochratoksynę A, oraz znaczący udział soku winogronowego w narażeniu dzieci na oddziaływanie ochratoksyny A, właściwe jest ustanowienie już na tym etapie w stosunku do tychże środków spożywczych najwyższych dopuszczalnych poziomów w celu ochrony zdrowia publicznego poprzez zapobieganie dystrybucji środków spożywczych o niedopuszczalnie wysokim poziomie zanieczyszczenia.

(6)

(3)

(7)

Zaobserwowano również występowanie ochratoksyny A w suszonych owocach innych niż suszone owoce winogron, kakao, produktach otrzymanych z kakao, przyprawach oraz lukrecji. Stosowność ustanowienia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w wyżej wspomnianych środkach spożywczych, łącznie z kawą zieloną, jak również przegląd istniejących dopuszczalnych poziomów, będą rozważone po udostępnieniu oceny EFSA na temat wyników badań nad toksykologią ochratoksyny A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 73 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 2735) (1)

 • Dz. U. L25 - 71 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca środki przejściowe, które powinien stosować Cypr w odniesieniu do spopielania lub zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 133) (1)

 • Dz. U. L25 - 69 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii, uchylająca decyzję 2004/908/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 145) (1)

 • Dz. U. L25 - 64 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2005 r. zmieniająca Decyzję Komisji 2003/881/WE dotyczącą zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5567) (1)

 • Dz. U. L25 - 63 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L25 - 62 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L25 - 61 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L25 - 60 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L25 - 59 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L25 - 58 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L25 - 56 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L25 - 55 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 53 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L25 - 50 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 48 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L25 - 45 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 41 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 37 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 955/98

 • Dz. U. L25 - 16 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L25 - 12 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzone rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

 • Dz. U. L25 - 11 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające pułapy w zakresie finansowania środków w celu poprawy jakości produkcji oliwy z oliwek w cyklu produkcyjnym 2005/2006 i wprowadzające odstępstwo od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 528/1999

 • Dz. U. L25 - 8 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L25 - 6 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L25 - 1 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.