Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii, uchylająca decyzję 2004/908/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 145) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 69

28.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/69

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii, uchylająca decyzję 2004/908/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 145)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/61/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dlatego też środki przyjęte przez Komisję w odniesieniu do wybuchu rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii powinny zostać w odpowiedni sposób zmienione, natomiast decyzja 2004/908/WE powinna zostać uchylona i zastąpiona niniejszą decyzją.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Artykuł 1 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z okręgu administracyjnego Kyrdżali w Bułgarii żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich i hodowlanych ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 grudnia 2004 r. Bułgaria potwierdziła wybuch rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym Kyrdżali w Bułgarii. W celu zmniejszenia ryzyka wprowadzenia choroby do Wspólnoty przyjęto decyzję Komisji 2004/908/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (3) jako natychmiastowy środek w celu zawieszenia przywozu żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich i hodowlanych ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków pochodzących z Bułgarii.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz następujących produktów z okręgu administracyjnego Kyrdżali w Bułgarii:

a)

świeżego mięsa z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich i hodowlanych ptaków łownych; oraz

(2)

Bułgaria podała dodatkowe informacje na temat sytuacji tej choroby oraz wystąpiła z wnioskiem o regionalizację w celu zezwolenia na zniesienie zawieszenia dla kraju, z wyjątkiem okręgu administracyjnego Kyrdżali, w związku z tym, że sytuacja na pozostałym terenie kraju wydaje się być zadowalająca.

(b) preparatów i wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso gatunków określonych w lit. a).

Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 2 lit. a) i b) Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów objętych tym artykułem, uzyskanych z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich i hodowlanych ptaków łownych pochodzących z okręgu administracyjnego Kyrdżali w Bułgarii, które zostały poddane ubojowi lub zabite przed dniem 16 listopada 2004 r.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanym w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 82.

L 25/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2005

2. Świadectwa weterynaryjne towarzyszące przesyłkom wyrobów określonych w ust. 1 zawierają następujący tekst: „Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich lub hodowlanych ptaków łownych/preparaty mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych (*), zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2005/61/WE ___________ (*) Niepotrzebne skreślić”. 3. W drodze odstępstwa od lit. b) art. 2 niniejszej decyzji, Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych, jeżeli mięso tych gatunków poddano jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części IV Załącznika do decyzji Komisji 97/222/WE (1). Artykuł 4 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem wymiany handlowej w celu dostosowania ich do

niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 5 Decyzja 2004/908/WE traci moc.

Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 16 maja 2005 r.

Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/857/WE (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 65).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 73 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 2735) (1)

 • Dz. U. L25 - 71 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca środki przejściowe, które powinien stosować Cypr w odniesieniu do spopielania lub zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 133) (1)

 • Dz. U. L25 - 64 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2005 r. zmieniająca Decyzję Komisji 2003/881/WE dotyczącą zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5567) (1)

 • Dz. U. L25 - 63 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L25 - 62 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L25 - 61 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L25 - 60 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L25 - 59 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L25 - 58 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L25 - 56 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L25 - 55 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 53 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L25 - 50 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 48 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L25 - 45 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 41 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 37 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 955/98

 • Dz. U. L25 - 16 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L25 - 12 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzone rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

 • Dz. U. L25 - 11 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające pułapy w zakresie finansowania środków w celu poprawy jakości produkcji oliwy z oliwek w cyklu produkcyjnym 2005/2006 i wprowadzające odstępstwo od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 528/1999

 • Dz. U. L25 - 8 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L25 - 6 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L25 - 3 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L25 - 1 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.