Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca środki przejściowe, które powinien stosować Cypr w odniesieniu do spopielania lub zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 133) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 71

28.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/71

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca środki przejściowe, które powinien stosować Cypr w odniesieniu do spopielania lub zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 133)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/62/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja Komisji 2004/467/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca środki przejściowe, które mają być stosowane przez Cypr i Estonię w odniesieniu do spopielenia lub zakopania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) wprowadza odstępstwo od tych przepisów pozostające w mocy do dnia 1 stycznia 2005 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 24 ust. 6 i art. 32 ust. 1,

(4)

Cypr poinformował Komisję, że do dnia 1 stycznia 2005 r. nie będzie posiadać działającego systemu zbierania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Niezbędne jest więc utrzymanie środków przejściowych ustanowionych w decyzji 2004/467/WE przez dłuższy czas.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 można przyznać odstępstwo dotyczące usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez spopielanie lub zakopywanie na miejscu w ściśle określonych okolicznościach. Rozporządzenie to stanowi również, że nie można przyznać odstępstwa w odniesieniu do zwierząt podejrzanych o zarażenie pasażowalną encefalopatią gąbczastą (TSE) lub u których obecność TSE stwierdzono urzędowo.

W okresie przejściowym Cypr powinien podjąć niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia zwierząt lub ludzi i środowiska naturalnego, jak stanowi rozporządzenie (WE) nr 811/2003.

(6)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2003 z dnia 12 maja 2003 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego ryb, składowania lub spopielania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz niektórych środków przejściowych (2) ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez spopielenie lub zakopanie na miejscu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, Cypr może zezwolić w odniesieniu do własnego terytorium i do dnia 1 listopada 2005 r. na spopielanie i zakopywanie na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 1.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 668/2004 (Dz.U. L 112 z 19.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 14.

L 25/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2005

2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do surowców kategorii 1, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 1 listopada 2005 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 2 Zezwalając na spopielanie lub zakopywanie na miejscu, jak stanowi art. 1 niniejszej decyzji, Cypr podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia zwierząt lub ludzi i środowiska naturalnego zgodnie z przepisami wykonawczymi ustanowionymi w art. 6 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 811/2003. Do dnia 1 czerwca 2005 r. Cypr poinformuje Komisję i inne Państwa Członkowskie o postępach dokonanych w ustanawianiu systemu usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 25 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 73 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 2735) (1)

 • Dz. U. L25 - 69 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii, uchylająca decyzję 2004/908/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 145) (1)

 • Dz. U. L25 - 64 z 200528.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2005 r. zmieniająca Decyzję Komisji 2003/881/WE dotyczącą zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5567) (1)

 • Dz. U. L25 - 63 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L25 - 62 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L25 - 61 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L25 - 60 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L25 - 59 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L25 - 58 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L25 - 56 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L25 - 55 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 53 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L25 - 50 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L25 - 48 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L25 - 45 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 41 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L25 - 37 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 955/98

 • Dz. U. L25 - 16 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L25 - 12 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzone rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

 • Dz. U. L25 - 11 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające pułapy w zakresie finansowania środków w celu poprawy jakości produkcji oliwy z oliwek w cyklu produkcyjnym 2005/2006 i wprowadzające odstępstwo od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 528/1999

 • Dz. U. L25 - 8 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L25 - 6 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L25 - 3 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L25 - 1 z 200528.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.