Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 1

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej (2005/663/EB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 i 308, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu w szczególności jego art. 2 ust. 3, z 2003 r.,

(2)

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., projekt Protokołu został przedłożony Radzie przez Komisję.

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(3)

Protokół powinien zostać zawarty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Na podstawie upoważnienia przyznanego Komisji dnia 23 lutego 2004 r. przeprowadzono negocjacje z Republiką San Marino odnośnie do Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki

(1)

Opinia z dnia 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej, zostaje niniejszym przyjęty w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich.

L 251/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

27.9.2005

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący Rady przekaże w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich dokumenty uzgodnień przewidziane w art. 3 Protokołu. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r. W imieniu Rady J.-C. JUNCKER Przewodniczący

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Protokołu w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 7 z 200527.9.2005

  Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.