Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 17

Tytuł:

Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 17

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

L 251/17

do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNEJ REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPOLNOTĘ EUROPEJSKĄ, oraz RADA UNII EUROPEJSKIEJ, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI SAN MARINO,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą

a Republiką San Marino, podpisane w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 roku, zwane dalej „Porozumieniem”,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE : Republika Austrii, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 1995 roku,

L 251/18

PL

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Artykuł 1

Republika Austrii, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji niniejszym stają się Stronami Porozumienia.

Artykuł 2

Teksty Porozumienia w języku fińskim i szwedzkim są na równi autentyczne z tekstem oryginalnym i są załączone do niniejszego Protokołu.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół zostaje przyjęty przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi procedurami. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po powiadomieniu przez Umawiające się Strony, że spełnione zostały te procedury.

Artykuł 4

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim i każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny. Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles, den trepte oktober nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig. Έγινε στις Вρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά. Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait ą Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e sete Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundranittiosju.

27.9.2005

PL Pour le Royaume de Belgique

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/19

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté franćaise, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

L 251/20

PL Por el Reino de España

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Pour la République franćaise

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/21

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

L 251/22

PL Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/23

Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Repubblica di San Marino

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 7 z 200527.9.2005

  Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.