Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 24

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 24

L 251/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

27.9.2005

PEŁNOMOCNICY: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanych dalej „PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI”, i WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ z jednej strony,

oraz PEŁNOMOCNIK REPUBLIKI SAN MARINO, zwanej dalej „San Marino”, z drugiej strony, spotykający się w Brukseli dnia trzydziestego października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku celem podpisania Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji, przyjęli wyżej wymieniony Protokół. Pełnomocnicy Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej i pełnomocnik San Marino przyjęli Wspólną Deklarację, załączoną do niniejszego Aktu Końcowego.

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/25

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles, den trepte oktober nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig. Έγινε στις Вρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά. Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait ą Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundranittiosju. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté franćaise, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

L 251/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République franćaise

27.9.2005

PL Thar ceann na hÉireann For Ireland

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/27

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

L 251/28

PL Pela República Portuguesa

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/29

Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Repubblica di San Marino

L 251/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WSPÓLNA DEKLARACJA

27.9.2005

Rada Unii Europejskiej i przedstawiciele rządów Państw Członkowskich, spotykający się w ramach Rady, oraz Republika San Marino biorą pod uwagę, że Porozumienie o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino z dnia 16 grudnia 1991 roku zostało podpisane przed ostatnim rozszerzeniem Unii Europejskiej oraz że w wyniku tego niezbędne stało się negocjowanie Protokołu Dostosowania, umożliwiającego rozszerzenie Porozumienia na nowe Państwa Członkowskie, który został dzisiaj podpisany. Do czasu wejścia w życie niniejszego Protokołu Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie oraz Republika San Marino będą stosować go tymczasowo lub ostatecznie, od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie, z jednej strony, i Republika San Marino, z drugiej strony, powiadomią się wzajemnie o spełnieniu niezbędnych procedur wewnętrznych. Rada i Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki celem zapewnienia, że wyżej wymienione Porozumienie o współpracy i unii celnej wejdzie w życie w tym samym czasie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 7 z 200527.9.2005

  Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.