Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 3

Tytuł:

Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 3

Strona 1 z 2
27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

L 251/3

do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI,

L 251/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, („PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE”), REPREZENTOWANE PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, również reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej, z jednej strony, oraz REPUBLIKA SAN MARINO, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą

a Republiką San Marino z dnia 16 grudnia 1991 roku (zwane dalej „Porozumieniem”), które weszło w życie dnia 1 kwietnia 2002 r.;

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.;

MAJĄC NA UWADZE to, iż nowe Państwa Członkowskie muszą przystąpić do Porozumienia; ZWAŻYWSZY, że Traktat o Przystąpieniu przyznaje Radzie Unii Europejskiej kompetencje w zakresie przyjęcia, w imieniu aktualnych oraz nowych Państw Członkowskich, protokołu dotyczącego przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Porozumienia; UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Nowe Państwa Członkowskie przystępują niniejszym do Porozumienia. Przyjmują one oraz przestrzegają zarówno Porozumienie, jak i załączone do niego deklaracje w taki sam sposób, jak obecne Państwa Członkowskie.

Artykuł 5 Teksty Porozumienia oraz załączonych do niego deklaracji zostały sporządzone w językach: czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim oraz węgierskim. Teksty Porozumienia załączone są do niniejszego Protokołu. Są one na równi autentyczne z tekstami w innych językach (1), w których sporządzone zostało Porozumienie oraz załączone do niego deklaracje. Artykuł 6

Artykuł 2 Niniejszy Protokół stanowi integralną część Porozumienia.

Artykuł 3 1. Niniejszy Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich i Wspólnoty Europejskiej oraz przez Republikę San Marino, zgodnie z ich własnymi procedurami. 2. Umawiające się strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie tych procedur. Dokumenty uzgodnień zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

(1)

Artykuł 4 Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu uzgodnień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 7 z 200527.9.2005

  Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.