Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 7

Artykuł 3 1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się do: a) towarów wyprodukowanych we Wspólnocie lub Republice San Marino, włącznie z towarami uzyskanymi całkowicie lub w części z produktów pochodzących z państw trzecich i będących przedmiotem swobodnego obrotu we Wspólnocie lub w San Marino; towarów pochodzących z państw trzecich i będących w swobodnym obrocie we Wspólnocie oraz w Republice San Marino

b)

b)

2. Produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie we Wspólnocie oraz w Republice San Marino, jeżeli dokonano formalności wwozowych, a cło lub opłaty o równoważnych skutkach, które są wymagalne, zostały pobrane oraz nie nastąpił całkowity lub częściowy zwrot cła lub opłat dotyczących produktów, o których mowa. Artykuł 4 Przepisy niniejszego tytułu stosuje się również do towarów uzyskanych lub wyprodukowanych we Wspólnocie lub w Republice San Marino, w wytworzeniu których użyto produktów pochodzących z państw trzecich i niebędących w swobodnym obrocie we Wspólnocie lub w San Marino. Niniejsze przepisy stosuje się do tych towarów tylko w przypadku gdy Umawiająca się Strona, dokonująca wywozu, pobiera cło nałożone we Wspólnocie na produkty z państw trzecich użyte do wytworzenia tych towarów. Artykuł 5 1. Umawiające się Strony powstrzymują się przed wprowadzaniem między sobą jakichkolwiek nowych ceł przywozowych lub wywozowych lub opłat o podobnych skutkach. 2. Republika San Marino zobowiązuje się powstrzymać od dokonywania zmian w odniesieniu do ceł określonych w ustępie 1 stosowanych na towary przywożone ze Wspólnoty dnia 1 stycznia 1991 r., nie naruszając istniejących

4. W zakresie handlu produktami rolnymi pomiędzy Wspólnotą i San Marino, Republika San Marino podejmie działania mające na celu przyjęcie przepisów Wspólnotowych, odnoszących się do kwestii weterynaryjnych, zdrowia roślin i jakości, tam gdzie to konieczne dla sprawnego funkcjonowania Porozumienia. Artykuł 7 1. Od chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia Republika San Marino w odniesieniu do państw niebędących członkami Wspólnoty stosuje: — — Wspólną Taryfę Celną, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne stosowane w kwestiach celnych we Wspólnocie i konieczne do sprawnego funkcjonowania unii celnej, wspólną politykę handlową Wspólnoty, przepisy Wspólnoty w sprawie handlu produktami rolnymi wymienionymi w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, z wyjątkiem przepisów dotyczących refundacji i kwot wyrównawczych dotyczących wywozu, wspólnotowe przepisy weterynaryjne, dotyczące zdrowia roślin i jakości, jeśli to konieczne dla sprawnego funkcjonowania Porozumienia.

— —

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/9

Przez przepisy określone w niniejszym ustępie rozumie się przepisy stosowane aktualnie we Wspólnocie. 2. Przepisy określone w ustępie 1 tiret od drugiego do piątego zostają ustalone szczegółowo przez Komitet ds. Współpracy. 3. W ramach wyjątku od ustępu 1 tiret pierwsze, publikacje, dzieła sztuki, materiały naukowe i edukacyjne oraz urządzenia lub pomoce medyczne, przekazywane Rządowi San Marino, a także insygnia, medale, znaczki, materiały drukowane i inne podobne przedmioty lub materiały papierowe przeznaczone dla użytku Rządu, są zwolnione z opłat celnych. Artykuł 8 1. a) Przez okres pięciu lat od chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia oraz przez dalszy okres, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie zgodnie z ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, Republika San Marino upoważnia Wspólnotę, która będzie działać w imieniu i na rzecz Republiki San Marino, do dokonywania formalności celnych związanych z odprawą celną, w szczególności dotyczących dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów wysyłanych do San Marino z państw trzecich. Formalności, o których mowa, będą dokonywane przez wspólnotowe władze celne; z upływem tego okresu i zgodnie z artykułem 26 Republika San Marino może sama dokonywać formalności celnych, po zawarciu porozumienia między Umawiającymi się Stronami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.