Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 7

i wywozowe oraz wszelkie środki o równoważnym skutku pomiędzy Wspólnotą i Republiką San Marino. Artykuł 10 Porozumienie nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub nakładanych na towary w tranzycie, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochroną dóbr narodowych o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, ochroną własności przemysłowej lub handlowej, lub kontroli odnoszących się do złota i srebra. Zakazy i ograniczenia, o których mowa, nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń w handlu pomiędzy Umawiającymi się Stronami. Artykuł 11 Umawiające się Strony powstrzymują się od nakładania wewnętrznych środków o charakterze podatkowym lub praktyk prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do dyskryminacji produktów jednej Umawiającej się Strony wobec podobnych produktów drugiej Umawiającej się Strony. Nie dokonuje się zwrotu opłat wewnętrznych, które są wyższe niż opłaty pobrane bezpośrednio lub pośrednio od produktów przesyłanych na terytorium jednej z Umawiających się Stron. Artykuł 12 1. Jeśli w jakimkolwiek sektorze gospodarki jednej z Umawiających się Stron wystąpią poważne zakłócenia, Umawiająca się Strona, której dotyczą zakłócenia, może podjąć konieczne środki ochronne zgodnie z procedurą i warunkami przewidzianymi w poniższych ustępach. 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, przed powzięciem środków w nim przewidzianych lub w przypadkach przewidzianych w ustępie 3, Umawiająca się Strona niezwłocznie dostarcza Komitetowi ds. Współpracy wszystkie stosowne informacje konieczne do szczegółowego przeanalizowania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania, które będzie do przyjęcia przez Umawiające się Strony. Na wniosek drugiej Umawiającej się Strony w ramach Komitetu ds. Współpracy odbywają się konsultacje, zanim Umawiająca się Strona, o której mowa, podejmie odpowiednie środki. 3. W przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagają podjęcia natychmiastowych działań, w związku z czym nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy, Umawiająca się Strona, o której mowa, może bezzwłocznie zastosować środki ostrożności, które są bezwzględnie konieczne do opanowania zaistniałej sytuacji. 4. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rodzaju środków w pierwszej kolejności należy stosować te środki, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Porozumienia. Środki, o których mowa, nie mogą wykraczać poza działania bezwzględnie konieczne dla przeciwdziałania zaistniałym trudnościom. Podjęcie środków ochronnych musi zostać niezwłocznie zgłoszone Komitetowi ds. Współpracy, który odbywa regularne konsultacje w ich sprawie, w szczególności w związku z ich likwidacją, tak szybko jak pozwolą na to okoliczności.

b)

2. W przypadku wymagalności ceł przywozowych na towary na mocy ustępu 1 cła pobierane są w imieniu Republiki San Marino. San Marino zobowiązuje się nie refundować kwot pobranych bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanym stronom, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4. 3. Komitet ds. Współpracy podejmuje decyzje dotyczące: a) możliwych zmian w wykazie urzędów celnych właściwych w zakresie odprawy celnej towarów określonych w ustępie 1 oraz procedury spedycji towarów, o których mowa, do Republiki San Marino; postanowień odnoszących się do przekazywania Ministerstwu Finansów Republiki San Marino kwot zebranych na mocy artykułu 2 oraz udziału procentowego odprowadzanego przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą na pokrycie kosztów administracyjnych zgodnie z określonymi przepisami obowiązującymi we Wspólnocie; jakichkolwiek innych uzgodnień koniecznych do prawidłowego stosowania niniejszego artykułu.

b)

c)

4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.