Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 7

Podatki i opłaty nakładane na przywożone produkty rolne mogą być przeznaczane przez San Marino na wsparcie produkcji lub wywozu. San Marino zobowiązuje się nie wprowadzać refundacji wywozowych oraz kwot wyrównawczych wyższych niż te, które wprowadziła Europejska Wspólnota Gospodarcza na wywóz do państw trzecich. Artykuł 9 Od chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia nie są dozwolone jakiekolwiek ilościowe ograniczenia przywozowe

L 251/10

PL Artykuł 13

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Działania powyższe mogą przyjąć następujące formy: — wymiany informacji w sprawach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie kultury i informacji, wydarzeń kulturalnych, wymiany kulturalnej, wymiany akademickiej. Artykuł 19

1. Oprócz współpracy przewidzianej w artykule 23 ustęp 8, władze administracyjne Umawiających się Stron, odpowiedzialne za wprowadzanie w życie przepisów niniejszego Porozumienia, współpracują ze sobą w innych kwestiach w celu zapewnienia stosowania przepisów Porozumienia. 2. Procedura dotycząca zastosowania ustępu 1 jest ustalana przez Komitet ds. Współpracy.

TYTUŁ II WSPÓŁPRACA

— — —

Umawiające się Strony mogą rozszerzyć zakres niniejszego Porozumienia za obopólną zgodą w celu uzupełnienia obszarów współpracy przez zawarcie porozumień dotyczących poszczególnych sektorów lub działalności.

TYTUŁ III POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Artykuł 14 Wspólnota i Republika San Marino ustanawiają współpracę mającą na celu wzmocnienie istniejących pomiędzy nimi więzi dla obopólnych korzyści w najszerszym możliwym zakresie, biorąc pod uwagę ich właściwe kompetencje. Współpraca jest skierowana w szczególności na obszary określone w artykułach 15–18 niniejszego tytułu. Artykuł 15 Umawiające się Strony podejmą działania mające na celu zachęcanie do wzrostu i zróżnicowania sektora przemysłowego i usługowego gospodarki San Marino, biorąc pod uwagę w szczególności działania dotyczące współpracy w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł 16 Umawiające się Strony podejmą działania mające na celu współpracę w zakresie ochrony środowiska i jego poprawy w celu rozwiązania problemów spowodowanych przez zatrucie wody, gleby i powietrza, erozje i trzebienie lasów. Umawiające się Strony zwrócą szczególną uwagę na problemy zanieczyszczenia Adriatyku. Artykuł 17 Zgodnie z prawem Umawiających się Stron, wspierają one współpracę w sektorze turystycznym poprzez działania, takie jak wymiana urzędników i specjalistów zajmujących się turystyką, wymiana informacji i danych statystycznych dotyczących turystyki oraz kształcenie w zakresie zarządzania i administracji hoteli. W powyższym zakresie Umawiające się Strony przykładają szczególną wagę do promowania turystyki pozasezonowej w San Marino. Artykuł 18 Umawiające się Strony postanawiają podjąć wspólne działania w dziedzinie komunikacji, informacji oraz kultury, mające na celu zacieśnienie istniejących więzi pomiędzy nimi.

Artykuł 20 Państwa Członkowskie zapewniają pracownikom o przynależności państwowej San Marino, zatrudnionym na ich terytorium, traktowanie wolne od dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w porównaniu ze swoimi obywatelami w odniesieniu do warunków pracy i wynagrodzenia. Republika San Marino zapewnia takie samo traktowanie pracownikom będącym obywatelami Państw Członkowskich, zatrudnionym na jej terytorium. Artykuł 21 1. Z zastrzeżeniem przepisów poniższych ustępów, pracownicy o przynależności państwowej San Marino oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej korzystają w zakresie ubezpieczeń społecznych z traktowania wolnego od dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w porównaniu z obywatelami Państw Członkowskich, w których są zatrudnieni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.