Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 7

Artykuł 23 1. Niniejszym powołuje się Komitet ds. Współpracy, do którego zadań należy realizacja Porozumienia i zapewnienie, że jest właściwie stosowane. W tym celu Komitet formułuje zalecenia. W przypadkach przewidzianych w Porozumieniu Komitet podejmuje decyzje. Wykonanie decyzji następuje przez Umawiające się Strony zgodnie z ich przepisami. 2. W związku z właściwym stosowaniem Porozumienia Umawiające się Strony prowadzą wymianę informacji oraz, na wniosek drugiej Strony, dokonują konsultacji w ramach Komitetu ds. Współpracy. 3. Komitet ds. Współpracy opracowuje swój regulamin wewnętrzny. 4. W skład Komitetu ds. Współpracy wchodzą, z jednej strony, przedstawiciele Komisji, którym towarzyszą delegaci Państw Członkowskich, a z drugiej strony, przedstawiciele Republiki San Marino. 5. Komitet ds. Współpracy podejmuje decyzje w drodze wspólnego porozumienia. 6. Komitetowi ds. Współpracy przewodniczą rotacyjnie przedstawiciele Umawiających się Stron zgodnie z mającymi zostać ustalonymi postanowieniami regulaminu wewnętrznego. 7. Komitet ds. Współpracy zbiera się na wniosek każdej z Umawiających się Stron, który zostaje przedłożony co najmniej miesiąc przed datą przewidywanego spotkania. W przypadku gdy Komitet zwoływany jest na podstawie artykułu 12, zbiera się ona w ciągu ośmiu dni pracujących od dnia, w którym przedłożono wniosek. 8. Zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 Komitet ds. Współpracy ustala metody współpracy administracyjnej dla celów stosowania art. 3 i 4, biorąc jako podstawę metody przyjęte przez Wspólnotę odnoszące się do handlu pomiędzy Państwami Członkowskimi.

L 251/12

PL Artykuł 30

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 31 zgodnie

27.9.2005

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu z procedurami każdej Umawiającej się Strony.

Załącznik do Porozumienia stanowi jego integralną część. Artykuł 32 Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po powiadomieniu, że procedury określone w akapicie pierwszym zostały spełnione.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninetyone. Fait ą Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um. Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/13

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République franćaise

For the President of Ireland Thar ceann Uachtarán na hEireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

L 251/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Rådet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunitą europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Per la Repubblica di San Marino

27.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.