Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7

Tytuł:

Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2005-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7

Strona 1 z 7
27.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POROZUMIENIE

L 251/7

w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ WYSOKOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO WYSOKOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, których Państwa są Stronami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, z jednej strony, oraz REPUBLIKA SAN MARINO, z drugiej strony, ZDECYDOWANI, by wzmacniać i poszerzać bliskie stosunki istniejące pomiędzy Europejską Wspólnotą

Gospodarczą i Republiką San Marino,

ZWAŻYWSZY, że istniejące więzi pomiędzy obydwiema Stronami, w szczególności w dziedzinach

handlowych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, powinny być wzmacniane poprzez ustanawianie współpracy pomiędzy San Marino i Europejską Wspólnotą Gospodarczą w zakresie wszystkich spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania,

ZWAŻYWSZY, że w związku z sytuacją San Marino i jej aktualnym statusem w ramach obszaru celnego

Wspólnoty należy ustanowić unię celną pomiędzy Republiką San Marino i Europejską Wspólnotą Gospodarczą,

L 251/8

PL

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2005

Artykuł 1 Celem niniejszego Porozumienia pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino jest ustanowienie unii celnej pomiędzy obydwiema Stronami oraz wspieranie szerokiej współpracy pomiędzy nimi w celu przyczyniania się do rozwoju społecznego i gospodarczego Republiki San Marino oraz wzmocnienia stosunków pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

TYTUŁ I UNIA CELNA

zobowiązań pomiędzy San Marino i Włochami wprowadzonych na mocy wymiany listów z dnia 21 grudnia 1972 r. Artykuł 6 1. Wymiana handlowa pomiędzy Wspólnotą i Republiką San Marino jest zwolniona z wszelkich ceł wwozowych i ceł wywozowych oraz opłat o podobnych skutkach, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2 i 3. 2. W celu umożliwienia zniesienia opłat o równoważnych skutkach na towary przywożone ze Wspólnoty z dniem 1 stycznia 1996 r., Republika San Marino podejmie działania mające na celu wprowadzenie, w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego Porozumienia, uzupełniającego podatku odpowiadającego opłatom obecnie nakładanym na towary przywożone, który będzie obciążał produkty krajowe przeznaczone na rynek wewnętrzny. Podatek uzupełniający będzie stosowany w całości od wyżej wymienionej daty. Podatek uzupełniający jest stosowany jako środek o charakterze wyrównawczym i jest obliczany na podstawie wartości dodanej produktu krajowego przy stawkach równych stawkom stosowanym do towarów przywożonych podobnego rodzaju. 3. a) Od chwili wejścia niniejszego Porozumienia w życie Wspólnota, z wyjątkiem Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, dopuszcza do bezcłowego przywozu towarów z Republiki San Marino, od chwili wejścia niniejszego Porozumienia w życie Królestwo Hiszpanii oraz Republika Portugalska stosują w odniesieniu do Republiki San Marino takie samo cło, jakie stosują w odniesieniu do Wspólnoty w jej kształcie z dnia 31 grudnia 1985 r.

Artykuł 2 Niniejszym ustanawia się unię celną pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino dla produktów objętych rozdziałami od 1 do 97 Wspólnej Taryfy Celnej, z wyjątkiem produktów wchodzących w zakres Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 251 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 31 z 200527.9.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 24 z 200527.9.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L251 - 17 z 200527.9.2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dz. U. L251 - 3 z 200527.9.2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L251 - 1 z 200527.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.