Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 1

28.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

oceny równoważności technicznej prowadzone przez organy wyznaczone w tym celu przez Wspólnotę.

(3) (4)

Stworzenie i ustanowienie tego nowego stałego systemu wymaga wystarczającej ilości czasu. W międzyczasie, handel produktami ekologicznymi nie może być niepotrzebnie zakłócony, dlatego stosowanie obowiązujących środków przejściowych należy przedłużyć o kolejny rok. Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Zgodnie z art. 11 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 (1) właściwe władze Państw Członkowskich mogą do dnia 31 grudnia 2005 r. udzielać zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów przywożonych z państw trzecich nieumieszczonych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) wymienionego artykułu. W swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2004 r. dotyczącym Europejskiego planu działania na rzecz ekologicznej produkcji rolnej i produktów żywnościowych, Komisja poinformowała, że zaproponuje zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zastępujące obecnie stosowane odstępstwa w przywozie nowym stałym systemem wykorzystującym

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 11 ust. 6 lit. a) akapit pierwszy dyrektywy 2092/91/EWG, datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1336/2005 (Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 11).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 11 z 200528.9.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 10 z 200528.9.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 8 z 200528.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 6 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 2 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.