Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 11

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 11

Strona 1 z 11
28.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/11

PROTOKÓŁ ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów Artykuł 1 Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. i na okres 6 lat, wielkości dopuszczalne połowów przyznane z tytułu art. 2 umowy są następujące: — sejnery do połowu tuńczyka: 40 statków, — taklowce powierzchniowe: 17 statków. 2. Ustęp 1 stosowany jest z zastrzeżeniem postanowień art. 4 i 5 niniejszego protokołu. 3. Statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą dokonywać połowów na wodach Komorów, tylko jeżeli posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego protokołu i stosownie do zmian opisanych w Załączniku do niniejszego protokołu. Artykuł 2 Rekompensata finansowa – Warunki płatności 1. Rekompensata finansowa przewidziana w art. 6 umowy ustalona jest na okres, o którym mowa w art. 1, na 2 340 000 euro. 2. Ustęp 1 stosowany jest z zastrzeżeniem postanowień art. 4, 5 i 7 niniejszego protokołu. 3. Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest przez Wspólnotę w kwocie 390 000 euro rocznie w okresie obowiązywania niniejszego protokołu. 4. Jeżeli całkowita ilość połowów statków Wspólnoty na wodach Komorów przekracza 6 000 ton rocznie, całkowita kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 65 euro za każdą dodatkową złowioną tonę. Jednakże roczna kwota wypłacana przez Wspólnotę nie może przekraczać podwójnej kwoty wyznaczonej w ust. 3 (780 000 euro). Gdy ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza ilość odpowiadającą podwójnej kwocie całkowitej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą tę granicę zostanie wypłacona w roku następnym. 5. Płatność ma miejsce najpóźniej do dnia 30 września 2005 r. za pierwszy rok, a najpóźniej w terminie dnia rocznicy zawarcia protokołu w latach następnych. 6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6, przeznaczenie tej rekompensaty podlega wyłącznej kompetencji władz Republiki Komorów. 7. Część rekompensaty finansowej wskazana w art. 7 ust. 1 niniejszego protokołu jest przelewana na konto otwarte przez Ministerstwo Rybołówstwa Komorów w banku „Banque Centrale des Comores”. Pozostała część rekompensaty finansowej jest wpłacana na konto Skarbu Państwa, otwarte w banku „Banque Centrale des Comores”. Artykuł 3 Współdziałanie na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa – Zebranie naukowe Zgodnie z art. 5 umowy strony, na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (CTOI) oraz na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, przeprowadzają konsultacje w Komisji Mieszanej przewidzianej w art. 7 umowy w celu podjęcia, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu zebrania naukowego oraz za wspólną zgodą, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami dotyczącymi rybołówstwa, mającymi wpływ na działalność statków Wspólnoty. Artykuł 4 Dobrowolny przegląd wielkości dopuszczalnych połowów 1. Wielkości dopuszczalnych połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać zwiększone za wspólną zgodą, jeżeli, na podstawie wniosków zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3, zwiększenie takie nie naruszy zrównoważonego zarządzania zasobami Komorów. W takim przypadku rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 1, zostanie zwiększona proporcjonalnie, w sposób rozłożony w czasie. Jednakże całkowita roczna kwota rekompensaty finansowej wypłacana przez Wspólnotę Europejską nie może przekroczyć podwójnej wartości przyjętej w ten sposób kwoty. 2. Gdy ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza ilość odpowiadającą podwójnej kwocie całkowitej zmienionej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą tę granicę zostanie wypłacona w roku następnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 10 z 200528.9.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 8 z 200528.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 6 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 2 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

 • Dz. U. L252 - 1 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.