Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 2

Strona 1 z 2
L 252/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2005

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

Ochrona tych obszarów przed niekorzystnym wpływem połowów jest wymagana oraz całkowicie zgodna z art. 5 i 6 Umowy Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych (5), w szczególności z przepisami zobowiązującymi do stosowania podejścia ostrożnościowego i ochrony różnorodności biologicznej w środowisku morskim. Zgodnie z dowodami naukowymi naprawienie szkód wyrządzonych tym siedliskom przez narzędzia połowowe jest niemożliwe lub bardzo trudne i długotrwałe. Należy zatem zakazać używania narzędzi połowowych mogących wyrządzić szkody siedliskom na obszarach, na których wciąż zachowują one korzystny status ochronny. W wodach wokół Wysp Azorskich, Madery i Wysp Kanaryjskich występuje kilka znanych lub potencjalnych głębokowodnych siedlisk, chronionych do niedawna przed połowami włokiem na mocy systemu specjalnego dostępu określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2027/95 z dnia 15 czerwca 1995 r. ustanawiającym system zarządzania nakładem połowowym odnoszący się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty (6). Rozporządzenie (WE) nr 2027/95 zostało uchylone przez rozporządzenie Rady 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty (7). Z tego powodu należy zapewnić ochronę tych obszarów przez zwiększenie ograniczeń dotyczących używania dennych narzędzi połowowych zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 850/98. Rozporządzenie (WE) nr 850/98 powinno więc zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) przewiduje, że wspólna polityka rybołówstwa powinna stosować podejście ostrożnościowe, przedsiębiorąc środki w celu zminimalizowania wpływu działalności połowowej na ekosystemy morskie.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (3) ustanawia ograniczenia w użyciu dennych narzędzi połowowych.

(7)

(3)

Zgodnie z ostatnimi sprawozdaniami naukowymi, w szczególności sprawozdaniami Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), odkryto i zaznaczono na mapach Atlantyku siedliska głębinowe o wysokiej wrażliwości. W siedliskach tych występują ważne i bardzo zróżnicowane biologiczne zbiorowości uznane za wymagające ochrony priorytetowej. W szczególności w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (4). zostały one określone jako siedliska objęte zakresem zainteresowania Wspólnoty. Ponadto głębokowodne rafy koralowe zostały ostatnio włączone do wykazu zagrożonych siedlisk w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego w rejonie północno-wschodniego Atlantyku („Konwencja OSPAR”).

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 30 rozporządzenia (WE) nr 850/98 dodaje się następujący ustęp: „5. Zakazuje się statkom używania jakiejkolwiek sieci dennej skrzelowej, sieci oplątującej lub sieci trójściennej na głębokości ponad 200 m oraz włoków dennych lub podobnych sieci ciągnionych stykających się z dnem morskim na obszarach ograniczonych linią łączącą następujące współrzędne geograficzne:

(5) Umowa Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 roku, odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi. (6) Dz.U. L 199 z 24.8.1995, str. 1. (7) Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 11 z 200528.9.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 10 z 200528.9.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 8 z 200528.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 6 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 1 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.