Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 6

L 252/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 nazwy dwóch segmentów floty dla francuskiego regionu La Reunion są błędne i należy je skorygować. Korekta powinna mieć zastosowanie z mocą wsteczną i nie spowoduje żadnych szkodliwych skutków dla podmiotów gospodarczych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 (3) ustanawia szczegółowe zasady stosowania dotyczące zarządzania flotami rybackimi w regionach peryferyjnych do dnia 31 grudnia 2006 r. i wprowadza szczególne poziomy odniesienia dla każdego segmentu floty zarejestrowanego w regionach peryferyjnych Francji, Portugalii i Hiszpanii.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9. (3) Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 19.

28.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/7

ZAŁĄCZNIK Szczególne poziomy odniesienia dla flot rybackich zarejestrowanych w regionach peryferyjnych Francji, Portugalii i Hiszpanii

Hiszpania Segment floty Kod segmentu GT kW

Wyspy Kanaryjskie. Długość < 12 metrów; wody UE Wyspy Kanaryjskie. Długość > 12 metrów; wody UE Wyspy Kanaryjskie. Długość > 12 metrów; wody międzynarodowe i wody krajów trzecich Razem

CA1 CA2 CA3

2 878 4 779 51 167

23 202 16 055 90 680

58 824

129 937

Francja Segment floty Kod segmentu GT kW

Reunion. Gatunki przydenne. Długość < 12 metrów Reunion. Gatunki pelagiczne. Gujana Francuska. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Gujana Francuska. Statki do połowów krewetek. Gujana Francuska. Gatunki pelagiczne. Statki morskie. Martynika. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Martynika. Gatunki pelagiczne. Długość > 12 metrów Gwadelupa. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Gwadelupa. Gatunki pelagiczne. Długość > 12 metrów Razem

4FC 4FD 4FF 4FG 4FH 4FJ 4FK 4FL 4FM

1 050 9 705 400 6 526 3 500 2 800 1 000 4 100 500 29 581

14 000 24 610 5 250 19 726 5 000 65 500 3 000 105 000 1 750 243 836

Portugalia Segment floty Kod segmentu GT kW

Madera. Gatunki przydenne. Długość < 12 metrów Madera. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość > 12 metrów Madera. Gatunki pelagiczne. Okrężnica. Długość > 12 metrów Azory. Gatunki przydenne. Długość < 12 metrów Azory. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość > 12 metrów Razem

4K6 4K7 4K8 4K9 4KA

680 5 354 253 2 721 14 246 23 254

4 574 17 414 1 170 20 815 36 846 80 819

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 11 z 200528.9.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 10 z 200528.9.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 8 z 200528.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 2 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

 • Dz. U. L252 - 1 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.