Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 8

L 252/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (2005/669/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Należy zatwierdzić porozumienie w formie wymiany listów z zastrzeżeniem zawarcia protokołu przez Radę. Istotne jest określenie klucza, według którego ma nastąpić podział wielkości dopuszczalnych połowów między Państwami Członkowskimi na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach umowy połowowej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Zgodnie z umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (1), Wspólnota i Federalna Islamska Republika Komorów przeprowadziły negocjacje w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w umowie na koniec okresu stosowania protokołu załączonego do tej umowy. W wyniku negocjacji dnia 24 listopada 2004 r. został parafowany nowy protokół. Protokół ten zapewnia rybakom Wspólnoty wielkości dopuszczalnych połowów na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Federalnej Islamskiej Republiki Komorów w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W celu zapewnienia kontynuacji działalności połowowej statkom Wspólnoty niezbędne jest, by nowy protokół wszedł w życie w jak najszybszym terminie; w tym celu obie strony parafowały porozumienie w formie wymiany listów, przewidujące tymczasowe stosowanie parafowanego protokołu, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów zostało zatwierdzone w imieniu Wspólnoty. Teksty porozumienia w formie wymiany listów są załączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole są rozdzielane między Państwa Członkowskie według następującego klucza: a) sejnery do połowu tuńczyka: Hiszpania: 21 statków Francja: 18 statków Włochy: 1 statek;

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 19.

28.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/9

b) taklowce powierzchniowe: Hiszpania: 12 statków Portugalia: 5 statków. Jeżeli wnioski o licencję połowową tych Państw Członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencję połowową każdego innego Państwa Członkowskiego. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów w ramach niniejszego protokołu, zobowiązane są do powiadomienia Komisji o wszystkich ilościach złowionych w strefie

połowów Komorów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 (1). Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest upoważniony do desygnowania osób mających zdolność prawną do podpisania umowy, której skutki będzie ponosić Wspólnota. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 11 z 200528.9.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 10 z 200528.9.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 6 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 2 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

 • Dz. U. L252 - 1 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.