Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1829) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 21

29.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/21

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1829)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/670/WE) (1) Niniejsza decyzja, przyjęta zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1), jest skierowana do firmy The Coca-Cola Company („TCCC”) i jej trzech głównych rozlewni Bottling Holdings (Luksembourg) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG oraz Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (zwanych dalej „Stronami”). Przedmiotem postępowania jest działalność TCCC i jej rozlewni w zakresie dostaw bezalkoholowych napojów gazowanych zarówno w kanale dystrybucji do konsumpcji domowej, jak i kanale do konsumpcji pozadomowej w Państwach Członkowskich, Islandii i Norwegii. We wstępnej ocenie Komisja wyraziła zastrzeżenia zgodnie z art. 82 Traktatu WE i art. 54 Porozumienia EOG w odniesieniu do praktyk polegających na wymaganiach związanych z wyłącznością, rabatach ilościowych i progowych oraz wykorzystywaniu efektu dźwigni siły rynkowej pomiędzy różnymi kategoriami produktów. (2) Komisja jest zdania, że zobowiązania przedstawione w związku ze wstępną oceną i uwagami zgłoszonymi przez zainteresowane strony trzecie są wystarczające do podjęcia działań w związku ze stwierdzonymi problemami z dziedziny konkurencji w kanałach, w których Strony osiągają określone progi udziałów w rynku. Strony powstrzymają się w szczególności od zawierania porozumień dotyczących wyłączności, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, oraz od udzielania rabatów ilościowych i progowych. We wstępnej ocenie praktyki te zostały uznane za utrudniające stronom trzecim konkurowanie na normalnych warunkach. Zapewniając, że wymagania dotyczące asortymentu i miejsca na półkach muszą być zdefiniowane oddzielnie dla pewnych kategorii marek, zobowiązania odnoszą się do problemów stwierdzonych we wstępnej ocenie polegających na tym, że za pomocą mocnych marek mogłyby być wywierany nacisk na korzyść słabszych marek. W odniesieniu do finansowania i wyposażenia technicznego zobowiązania skracają czas trwania umowy, dają klientom możliwość spłaty i rozwiązania umowy bez opłat z tego tytułu oraz udostępnienia pewnej części przestrzeni w chłodziarce, a zatem stanowią odpowiedź na zastrzeżenia dotyczące tego, że istniejące dotychczas porozumienia nadmiernie wiązały klientów i prowadziły do sytuacji wyłączności w punkcie sprzedaży. (3) Niniejszą decyzją stwierdza się, że w świetle omówionych powyżej zobowiązań podstawy do podjęcia przez Komisję działań przestają istnieć. Decyzja jest wiążąca do dnia 31 grudnia 2010 r. (4) Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydał przychylną opinię w dniu 20 maja 2005 r.

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200529.9.2005

  Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych

 • Dz. U. L253 - 20 z 200529.9.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L253 - 18 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L253 - 16 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 11 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L253 - 6 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L253 - 3 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2005 z dnia 28 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L253 - 1 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.