Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2005 z dnia 28 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 3

Strona 1 z 2
29.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1572/2005 z dnia 28 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(8)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1) w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Na dużej części terytorium Hiszpanii, na skutek trudnych warunków klimatycznych, produkcja zboża w roku gospodarczym 2005/2006 będzie znacznie obniżona. Sytuacja ta wpłynęła już na wzrost cen, powodując trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych. Niemcy dysponują znacznymi zapasami interwencyjnymi żyta, na które trudno jest znaleźć zbyt, należy je zatem wykorzystać. Należy zatem udostępnić na hiszpańskim rynku zbóż zapasy żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, które wydają się szczególnie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców. Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto współczynnik udzielenia zamówień musi być przewidziany dla zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. Tymczasem istotne jest, aby w powiadomieniu przedłożonym Komisji przez niemiecką agencję interwencyjną zachować anonimowość oferentów.

1. Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 500 000 ton żyta znajdującego się w jej posiadaniu. 2. Celem sprzedaży jest zaopatrzenie rynku hiszpańskiego.

(2)

Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia:

(3)

a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta;

(4)

b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie, który nie spowoduje zakłóceń na rynkach zbóż.

Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

(5)

(6)

2. Oferty ważne są wyłącznie wtedy, jeśli dołączone jest do nich pisemne zobowiązanie oferenta dotyczące wniesienia zabezpieczenia w wysokości 80 EUR za tonę, najpóźniej dwa dni robocze od daty otrzymania oświadczenia o udzieleniu zamówienia.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

Artykuł 4 1. Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 5 października 2005 r. o godzinie 15.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

L 253/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200529.9.2005

  Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych

 • Dz. U. L253 - 21 z 200529.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1829) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200529.9.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L253 - 18 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L253 - 16 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 11 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L253 - 6 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L253 - 1 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.