Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 6

Strona 1 z 4
L 253/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1573/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Tymczasem istotne jest, aby powiadomienie Komisji przez niemiecką agencję interwencyjną zachowało anonimowość oferentów. W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. W celu zapewnienia kontroli dotyczącej specjalnego przeznaczenia zapasów stanowiących przedmiot przetargów, należy przewidzieć monitorowanie specjalne w odniesieniu do, z jednej strony, dostawy żyta i jego przetwarzania na bioetanol, a z drugiej strony, wykorzystania bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie. W celu umożliwienia tego monitorowania należy z jednej strony wprowadzić obowiązek stosowania procedur ustalonych odpowiednio w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji (4) oraz, z drugiej strony, w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (5). W celu zapewnienia prawidłowego wykonania tych zadań, konieczne jest, aby oferent wniósł zabezpieczenie, które ze względu na charakter omawianych operacji, musi zostać określone w drodze odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, szczególnie w odniesieniu do warunków zwolnienia z takiego zabezpieczenia. Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(7)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje przede wszystkim, że sprzedaż zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej odbywa się w drodze przetargu i po cenie nie niższej niż cena stwierdzona na rynku w miejscu składowania lub, jeśli jest to niemożliwe, na najbliższym rynku, z uwzględnieniem kosztów transportu, dla takiej samej jakości oraz reprezentatywnej ilości pozwalając na uniknięcie zakłóceń rynku. Większe wykorzystanie biopaliw w transporcie wspólnotowym jest jednym ze środków mających na celu spełnianie wymogów wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska. Promowanie wykorzystania biopaliw może otworzyć nowy rynek na produkty rolne Państw Członkowskich. Niemcy dysponują znacznymi zapasami interwencyjnymi żyta, na które trudno jest znaleźć zbyt, należy je zatem wykorzystać. Z tego względu można zorganizować sprzedaż na rynku Wspólnoty w drodze przetargu, w celu przetworzenia żyta na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie, w rozumieniu przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (3). Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto należy przewidzieć współczynnik udzielenia zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży.

(2)

(8)

(3)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). 2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10). (3) Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 42.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200529.9.2005

  Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych

 • Dz. U. L253 - 21 z 200529.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1829) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200529.9.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L253 - 18 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L253 - 16 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 11 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L253 - 3 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2005 z dnia 28 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L253 - 1 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.