Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2005 z dnia 29 września 2005 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2005/2006, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych Państwach Członkowskich

Data ogłoszenia:2005-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 3

30.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1578/2005 z dnia 29 września 2005 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2005/2006, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

obniżone we Włoszech o 21,69 % i w Portugalii o 20,64 %. Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilościach małych owoców cytrusowych przetworzonych w ramach tego systemu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 54 460 ton. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Portugalia i Cypr. Dlatego kwoty pomocy dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” wskazane załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2005/2006 muszą zostać obniżone we Włoszech o 44,26 %, w Portugalii o 47,02 % i na Cyprze o 17,83 %. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia, zgodnie z jego załącznikiem II, próg dla wspólnotowego przetwórstwa niektórych owoców cytrusowych, rozprowadzanych między Państwami Członkowskimi. Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy ten próg zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia należy obniżyć w każdym Państwie Członkowskim, w którym próg został przekroczony. Stopień w jakim próg został przekroczony jest oceniany w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach systemu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu równoważnego okresu. Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilościach pomarańczy przetworzonych w ramach tego systemu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 wprowadzającego program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (2). W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 151 420 ton. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy dla pomarańczy wskazane załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2005/2006 muszą zostać

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do Włoch i do Portugalii, kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2005/2006 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W odniesieniu do Włoch, Portugalii i Cypru, kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2005/2006 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.

L 254/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2005

ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg) Umowy wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Włochy Portugalia

8,83 8,94

7,67 7,78

6,91 7,00

ZAŁĄCZNIK II

(EUR/100 kg) Umowy wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Włochy Portugalia Cypr

5,84 5,55 8,60

5,07 4,82 7,48

4,57 4,34 6,73

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 69 z 200530.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200530.9.2005

  Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 57 z 200530.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 56 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L254 - 55 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L254 - 54 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L254 - 53 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L254 - 52 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L254 - 50 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L254 - 47 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L254 - 46 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 7. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L254 - 43 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 41 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 39 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L254 - 38 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L254 - 36 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L254 - 28 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L254 - 26 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 22 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 19 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 16 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1583/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 13 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1582/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 10 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 7 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 5 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2005 z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L254 - 1 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.