Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1)

Data ogłoszenia:2005-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 69

Strona 1 z 2
30.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/69

DECYZJA RADY z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/673/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

być poddana przeglądowi w związku z dostępnością substytutów ołowiu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając dyrektywę 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b),

W przypadku brązu ołowiowego w panewkach i tulejach łożyskowych opisanego w pkt 4 Załącznika, Komisja oceni do dnia 1 lipca 2007 r., czy data wygaśnięcia tego zwolnienia powinna zostać poddana ponownej ocenie w celu zapewnienia możliwości zastosowania technologii bezołowiowej we wszystkich silnikach i przekładniach bez szkody dla ich prawidłowego funkcjonowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dyrektywa 2000/53/WE nakłada na Komisję obowiązek oceny stosowania ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu zakazanych na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy.

(2)

Po dokonaniu niezbędnej oceny naukowo-technicznej Komisja sformułowała wnioski.

(8)

W przypadku stosowania sześciowartościowego chromu w powłokach antykorozyjnych związanych z zespołami śrub i nakrętek stosowanych w podwoziach, opisanego w pkt 13 lit. b) Załącznika, Komisja oceni do dnia 1 lipca 2007 r., czy należy zmienić datę wygaśnięcia tego zwolnienia, aby uniknąć sytuacji przypadkowego rozłączenia istotnych części mechanicznych w całym okresie eksploatacji pojazdów.

(3)

Niektóre zwolnienia z zakazu nie powinny być przedłużane ze względu na możliwość uniknięcia wykorzystania ołowiu, rtęci lub sześciowartościowego chromu w tych zastosowaniach.

W przypadku stosowania kadmu w akumulatorach samochodów z napędem elektrycznym, opisanego w pkt 17 Załącznika, Komisja oceni do końca 2007 r., czy należy zmienić datę wygaśnięcia tego zwolnienia w celu zapewnienia dostępności alternatywnych technologii budowy akumulatorów baterii i pojazdów z napędem elektrycznym.

(4)

Niektóre materiały i części zawierające ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom powinny być zwolnione z zakazu przewidzianego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub ich zwolnienie powinno zostać przedłużone, ponieważ stosowanie wspomnianych substancji niebezpiecznych w tych materiałach i częściach jest nadal nieuniknione. W niektórych przypadkach należy ponownie rozważyć datę wygaśnięcia zwolnień z zakazu w celu oceny czy stosowanie zakazanych substancji jest nadal nieuniknione w przyszłości.

(9)

Dyrektywa 2000/53/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(5)

W przypadku aluminium do obróbki skrawaniem o zawartości w masie do 1,5 % ołowiu, opisanego w pkt 2 a) Załącznika, Komisja oceni do dnia 1 lipca 2007 r., czy data wygaśnięcia tego zwolnienia powinna

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla decyzji Komisji 2005/438/WE (2), załącznik II dyrektywy 2000/53/WE zostaje zastąpiony tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 19.

(1) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/438/WE (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 19).

L 254/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2005

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

30.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 254 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 58 z 200530.9.2005

  Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 57 z 200530.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 56 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L254 - 55 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L254 - 54 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L254 - 53 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L254 - 52 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L254 - 50 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L254 - 47 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L254 - 46 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 7. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L254 - 43 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 41 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 39 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L254 - 38 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L254 - 36 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L254 - 28 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L254 - 26 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 22 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 19 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 16 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1583/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 13 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1582/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 10 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 7 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2005 z dnia 29 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L254 - 5 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2005 z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L254 - 3 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2005 z dnia 29 września 2005 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2005/2006, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L254 - 1 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2005 z dnia 29 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.