Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 9

Tytuł:

Decyzja nr 1554/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/51/WE ustanawiającą program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci oraz decyzję nr 848/2004/WE ustanawiającą wspólnotowy program działania w celu wspierania organizacji aktywnych na poziomie europejskim w dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami

Data ogłoszenia:2005-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 9

30.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA NR 1554/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r.

L 255/9

zmieniająca decyzję Rady 2001/51/WE ustanawiającą program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci oraz decyzję nr 848/2004/WE ustanawiającą wspólnotowy program działania w celu wspierania organizacji aktywnych na poziomie europejskim w dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

Decyzja 2001/51/WE opiera się na art. 13 Traktatu. Jednakże w następstwie zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei, art. 13 ust. 2 stanowi specjalną podstawę prawną dla przyjmowania środków motywacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie dyskryminacji. Stosowne jest zatem oparcie zmian wprowadzanych do decyzji 2001/51/WE na art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł l W decyzji 2001/51/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”; 2) artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

(1)

Decyzją 2001/51/WE (2) Rada ustanowiła program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z równością płci, promowania i rozpowszechniania wartości i praktyk, na których opiera się równość kobiet i mężczyzn, oraz rozwoju zdolności zainteresowanych podmiotów do skutecznego promowania równości płci.

Decyzją nr 848/2004/WE (3) Parlament Europejski i Rada ustanowiły wspólnotowy program działania w celu wspierania organizacji aktywnych na poziomie europejskim w dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami w celu wspierania działań organizacji, których stały program działania lub niektóre z prowadzonych działań służą ogólnemu interesowi europejskiemu w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet lub jednemu z celów polityki Unii Europejskiej w tym obszarze.

„1. Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie programu na okres 2001 — 2006 wynosi 61,5 miliona EUR.”.

Artykuł 2 W decyzji nr 848/2004/WE wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Oba programy wygasają dnia 31 grudnia 2005 r. Konieczne jest zapewnienie ciągłości wspólnotowej polityki promowania równości płci, mając na uwadze realizację celów sformułowanych w art. 13 Traktatu.

1) w art. 1 ust. 3 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”; 2) artykuł 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(4)

Konieczne jest przedłużenie programów o roczny okres przejściowy, do momentu utworzenia nowego wieloletniego programu ramowego dotyczącego finansowania działań w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej na lata 2007 — 2013, obejmującego kwestię równości płci.

„1. Ramy finansowe na wdrożenie tego programu na okres 2004 — 2006 wynoszą 3,3 miliona EUR.”.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. (2) Dz.U. L 17 z 19.1.2001, str. 22. (3) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 18. Decyzja sprostowana w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 7.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 255/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

30.9.2005

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J.BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 168 z 200530.9.2005

  Protokół ze sprostowania do Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic (Dz.U. L 183 z 20.5.2004)

 • Dz. U. L255 - 164 z 200530.9.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wzmocnienia uregulowań prawnokarnych w celu egzekwowania przepisów dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków

 • Dz. U. L255 - 160 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez Państwa Członkowskie oraz zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE

 • Dz. U. L255 - 152 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

 • Dz. U. L255 - 149 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/115/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L255 - 146 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L255 - 143 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania i zagłówków

 • Dz. U. L255 - 22 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Dz. U. L255 - 11 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

 • Dz. U. L255 - 6 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

 • Dz. U. L255 - 1 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.