Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 58

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL Kinszasa)

Data ogłoszenia:2005-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 58

Strona 1 z 5
L 256/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2005

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL Kinszasa)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, oraz DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, zwana dalej „Stroną Przyjmującą”, z drugiej strony, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: a) list od Ministra Spraw Zagranicznych Strony Przyjmującej Antoine’a Ghongi (Antoine Ghonga) do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (SG/WP) z dnia 20 października 2003 r. zwracający się do UE o pomoc przy powołaniu Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU), która powinna przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa instytucji państwowych i wzmocnienia aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Strony Przyjmującej; b) list Prezydenta Demokratycznej Republiki Konga do SG/WP z dnia 16 lutego 2004 r., którego przedmiot stanowi wezwanie UE do rozlokowania misji policyjnej w Kinszasie, monitorowania, mentorowania i doradzania IPU, pod pewnymi warunkami, oraz odpowiedź SG/WP z dnia 4 kwietnia 2004 r. przyjmującą wezwanie pod wspomnianymi warunkami; c) wspólne działanie 2004/847/WPZiB Rady z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRC) w sprawie Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) (1); d) czas trwania misji EUPOL Kinszasa, który zgodnie z przewidywaniami ma biec do końca 2005 r.; e) że celem przywilejów i immunitetów przewidzianych w niniejszej Umowie nie jest przyniesienie korzyści jednostkom, lecz zapewnienie skutecznego działania misji UE; oraz f) pragnienie ustanowienia, na mocy niniejszej Umowy, statusu Misji Policyjnej UE w Demokratycznej Republice Konga oraz, w konsekwencji, określenia przywilejów i immunitetów, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres zastosowania i definicje 1. Postanowienia niniejszej Umowy i wszelkie zobowiązania podjęte przez Stronę Przyjmującą lub wszelkie przywileje, immunitety, ułatwienia lub ulgi przyznane misji EUPOL Kinszasa lub personelowi misji EUPOL Kinszasa mają zastosowanie wyłącznie na terytorium Strony Przyjmującej. 2. Do celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje: a) „Misja EUPOL Kinszasa” oznacza Misję Policyjną UE na terytorium Strony Przyjmującej, ustanowioną we wspólnym działaniu 2004/847/WPZiB, w tym jej części składowe,

(1) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30.

siły, jednostki, siedzibę główną i personel rozlokowany na terytorium Strony Przyjmującej i przydzielony misji EUPOL Kinszasa.

b) „Szef Misji/Komisarz Policji” oznacza Szefa Misji/Komisarza Policji misji EUPOL Kinszasa, wyznaczonego przez Radę Unii Europejskiej.

c) „Personel misji EUPOL Kinszasa” oznacza Szefa Misji/Komisarza Policji, personel oddelegowany przez Państwa Członkowskie i instytucje UE oraz państwa trzecie, a zostały zaproszone przez UE do udziału w misji EUPOL Kinszasa, a także personel międzynarodowy zatrudniony na podstawie umów przez misję EUPOL Kinszasa, rozlokowany w celu przygotowania, wsparcia i wykonywania misji i nie obejmuje kontrahentów handlowych ani lokalnego personelu.

1.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/59

d) „Siedziba główna” oznacza siedzibę główną misji EUPOL Kinszasa w Kinszasie oraz centrum szkoleniowe w Kasangulu.

3. Pojazdy i inne środki transportu misji EUPOL Kinszasa posiadają wyraźne oznaczenia identyfikacyjne misji EUPOL Kinszasa, których wzory zostaną dostarczone właściwym władzom Strony Przyjmującej.

e) „Państwo wysyłające” oznacza wszelkie Państwa Członkowskie UE lub państwa trzecie, które oddelegowały personel do misji EUPOL Kinszasa.

f) „Pomieszczenia” oznaczają wszelkie budynki, infrastrukturę i grunt niezbędne do prowadzenia działalności przez misję EUPOL Kinszasa oraz do zakwaterowania personelu misji EUPOL Kinszasa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 63 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW

 • Dz. U. L256 - 57 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady 2005/680/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L256 - 56 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 55 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz jednego zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 54 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L256 - 53 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 51 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 49 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz czterech zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 41 z 20051.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (1)

 • Dz. U. L256 - 32 z 20051.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L256 - 30 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 października 2005 r.

 • Dz. U. L256 - 27 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1616/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2005 r.

 • Dz. U. L256 - 26 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 26. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L256 - 25 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 27. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L256 - 24 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 343. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L256 - 23 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 90. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L256 - 21 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 171. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L256 - 19 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 171. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L256 - 15 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2005 z dnia 30 września 2005 r. redukujące, w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, ilości gwarantowane w ramach kwot produkcyjnych w sektorze cukru i przewidywane maksymalne zapotrzebowanie rafinerii w ramach przywozu preferencyjnego

 • Dz. U. L256 - 13 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L256 - 12 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L256 - 11 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 9 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L256 - 7 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L256 - 5 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L256 - 3 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L256 - 1 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.