Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW

Data ogłoszenia:2005-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 63

Strona 1 z 7
1.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/63

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

pracy i z zasobów.

należytym

uwzględnieniem

dostępnych

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. c) i art. 34 ust. 2 lit. c),

(7)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian technicznych w celu dopasowania struktury CEPOL do procedur, których należy przestrzegać w ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej i Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Na posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. Rada Europejska uzgodniła, że należy powołać Europejskie Kolegium Policyjne, zwane dalej „CEPOL”, w celu szkolenia wyższych funkcjonariuszy sił policyjnych. Europejskie Kolegium Policyjne zostało powołane na mocy decyzji Rady 2000/820/WSiSW (2). Oczywiste jest, że funkcjonowanie CEPOL mogłoby ulec poprawie, gdyby jego finansowanie pochodziło z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i gdyby Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich miały również zastosowanie do dyrektora i personelu Sekretariatu CEPOL. Z tego względu w konkluzjach Rady z dnia 24 lutego 2005 r. wezwano do wprowadzenia w życie wyżej określonych zmian, co powoduje konieczność uchylenia decyzji 2000/820/WSiSW i zastąpienia jej nową decyzją Rady dotyczącą CEPOL. CEPOL powinien nadal funkcjonować jako sieć łącząca krajowe instytucje szkoleniowe, do których zadań należy szkolenie wyższych funkcjonariuszy policji Państw Członkowskich, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w decyzji 2000/820/WSiSW. CEPOL powinien wykonywać swoje zadania stopniowo, zgodnie z celami wyznaczonymi w rocznych programach

Pozostałe przepisy są w możliwie największym stopniu oparte na decyzji 2000/820/WSiSW.

(9)

(2)

Zmiany techniczne obejmują zmiany przepisów dotyczących stosunków z państwami trzecimi, funkcjonowania Zarządu, zadań dyrektora, personelu Sekretariatu CEPOL, wymogów finansowych, dostępu do dokumentów i oceny.

(3)

(10)

W celu zapewnienia ciągłości pracy konieczne są szczególne przepisy przejściowe,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(4)

ROZDZIAŁ I USTANOWIENIE, OSOBOWOŚĆ PRAWNA I SIEDZIBA

Artykuł 1 Ustanowienie 1. Niniejszym powołuje się Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL). Stanowi ono następcę CEPOL ustanowionego decyzją 2000/820/WSiSW.

(5)

(6)

(1)

Opinia wydana dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/567/WSiSW (Dz.U. L 251 z 27.7.2004, str. 20).

2. Bez uszczerbku dla przyszłego rozwoju, CEPOL funkcjonuje jako sieć łącząca krajowe instytucje szkoleniowe w Państwach Członkowskich, do których zadań należy szkolenie wyższych funkcjonariuszy policji i które ściśle w tym celu współpracują.

L 256/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2005

3. Zadaniem CEPOL jest realizacja programów i inicjatyw zatwierdzonych przez Zarząd. Artykuł 2 Osobowość prawna 1. CEPOL posiada osobowość prawną.

2) podnoszenie poziomu wiedzy o międzynarodowych instrumentach i instrumentach Unii, w szczególności w następujących sektorach: a) instytucje Unii Europejskiej, ich funkcjonowanie i rola, jak również mechanizmy decyzyjne oraz instrumenty prawne Unii Europejskiej, w szczególności ich wpływ na współpracę w zakresie ścigania; b) cele, struktura i funkcjonowanie Europolu, możliwości poszerzenia współpracy pomiędzy Europolem a odpowiednimi służbami ścigania w Państwach Członkowskich w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej; c) cele Eurojust, jego struktura i funkcjonowanie;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 256 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 58 z 20051.10.2005

  Umowa między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L256 - 57 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady 2005/680/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L256 - 56 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 55 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz jednego zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 54 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L256 - 53 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 51 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 49 z 20051.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz czterech zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 41 z 20051.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (1)

 • Dz. U. L256 - 32 z 20051.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L256 - 30 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 października 2005 r.

 • Dz. U. L256 - 27 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1616/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2005 r.

 • Dz. U. L256 - 26 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 26. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L256 - 25 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 27. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L256 - 24 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 343. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L256 - 23 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 90. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L256 - 21 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 171. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L256 - 19 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 171. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L256 - 15 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2005 z dnia 30 września 2005 r. redukujące, w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, ilości gwarantowane w ramach kwot produkcyjnych w sektorze cukru i przewidywane maksymalne zapotrzebowanie rafinerii w ramach przywozu preferencyjnego

 • Dz. U. L256 - 13 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L256 - 12 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L256 - 11 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 9 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L256 - 7 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L256 - 5 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L256 - 3 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L256 - 1 z 20051.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.