Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 257 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 257 POZ 1

Strona 1 z 2
1.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dyrektywa 2004/18/WE przewiduje, że umowy, do których się ona stosuje, mają być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia do publikacji muszą zawierać informacje określone w tej dyrektywie, w szczególności w jej załączniku VII.

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 44 ust. 1 i art. 63 ust. 1,

(3)

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 36 ust. 1, art. 58 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 1,

Dyrektywy Rady: 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (3), 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (4), 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (5) i 93/38/EWG koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (6), zmienione dyrektywą Komisji 2001/78/WE (7), określały formularze standardowe do publikacji takich ogłoszeń.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/17/WE przewiduje, że umowy, do których się ona stosuje, mają być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia do publikacji muszą zawierać informacje określone w tej dyrektywie, w szczególności w jej załącznikach XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII i XIX.

W związku z tym, że dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG zostały zastąpione dyrektywą 2004/18/WE, a dyrektywa 93/38/EWG została zastąpiona dyrektywą 2004/17/WE, należy ustanowić jeden zestaw uaktualnionych formularzy standardowych uwzględniających informacje wymagane tymi dyrektywami i wprowadzić formaty obsługiwane elektronicznie.

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz.U. L 326, z 29.10.2004, str. 17). (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1874/2004.

(3) Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (5) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (6) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (7) Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1.

L 257/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2005

Państwa Członkowskie muszą przetransponować dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE do prawa krajowego najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r. Niektóre Państwa Członkowskie mogą jednak przetransponować te dyrektywy wcześniej. Dlatego właściwe jest, aby jednostki zamawiające w znaczeniu dyrektywy 2004/17/WE oraz instytucje zamawiające w znaczeniu dyrektywy 2004/18/WE, w Państwach Członkowskich, w których krajowe środki transponujące wchodzą w życie przed upływem terminu określonego w tych dyrektywach, stosowały formularze standardowe określone w niniejszym rozporządzeniu od daty wejścia w życie tych środków krajowych,

a najpóźniej od dnia 1 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 257 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 127 z 20051.10.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.