Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. przekazująca zastępcy Sekretarza Generalnego uprawnienia do wydawania urzędnikom Sekretariatu Generalnego Rady laisser-passer

Data ogłoszenia:2005-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 4

L 258/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 września 2005 r. przekazująca zastępcy Sekretarza Generalnego uprawnienia do wydawania Sekretariatu Generalnego Rady laisser-passer (2005/682/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

urzędnikom

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1, uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., w szczególności jego art. 7 ust. 1, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników tych Wspólnot, ustalony rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) i ostatnio zmieniony rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (2), w szczególności art. 23 tego Regulaminu jak również artykuł 11 tych Warunków, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Uprawnienia nadane Przewodniczącemu Rady na mocy art. 7 ust. 1 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich i dotyczące wydawania urzędnikom i innym pracownikom Sekretariatu Generalnego Rady laisserpasser, są wykonywane przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady. Zastępca Sekretarza Generalnego Rady jest upoważniony do przekazania tych uprawnień Dyrektorowi Generalnemu ds. Administracyjnych. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Na mocy art. 7 ust. 1 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich to Przewodniczący Rady wydaje laisser-passer urzędnikom i innym pracownikom Sekretariatu Generalnego Rady, na warunkach przewidzianych w art. 23 Regulaminu. Przewodniczący Rady powinien przekazać to uprawnienie zastępcy Sekretarza Generalnego Rady,

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. (2) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L258 - 5 z 20054.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3646)

  • Dz. U. L258 - 3 z 20054.10.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

  • Dz. U. L258 - 1 z 20054.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2005 z dnia 3 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.