Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3646)

Data ogłoszenia:2005-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 5

4.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/5

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3646)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2005/683/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje:

(1) (2)

Decyzją Komisji 2005/240/WE (2) zatwierdzono trzy metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce. Rząd Polski skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie nowego przyrządu do klasyfikacji tusz wieprzowych oraz przedstawił szczegółowe informacje wymagane na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki zatwierdzenia nowego przyrządu. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/240/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(3) (4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/240/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w pierwszym akapicie art. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) przyrząd określany jako »IM-03« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 4 Załącznika;”; 2) w Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 62. Decyzja zmieniona decyzją 2005/609/WE (Dz.U. L 207 z 10.8.2005, str. 20). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

L 258/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

4.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/7

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2005/240/WE dodaje się część 4 w brzmieniu: „Część 4 IM-03 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »IM-03«. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę igłowo-optyczną (Single Line Scanner SLS01) o średnicy 7 milimetrów. Sonda zawiera szereg kontaktowych czujników obrazu (CIS) oraz zielone diody elektroluminescencyjne. Odcinek pomiarowy wynosi pomiędzy 0 a 132 milimetrów. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 45,07537 – 0,52724X1 + 0,31380X2 gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, X1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca, X2 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co X1. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L258 - 4 z 20054.10.2005

    Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. przekazująca zastępcy Sekretarza Generalnego uprawnienia do wydawania urzędnikom Sekretariatu Generalnego Rady laisser-passer

  • Dz. U. L258 - 3 z 20054.10.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

  • Dz. U. L258 - 1 z 20054.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2005 z dnia 3 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.