Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2005 z dnia 4 października 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Niemczech

Data ogłoszenia:2005-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 9

Strona 1 z 4
5.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1622/2005 z dnia 4 października 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Niemczech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

Czeska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu w miejscach wskazanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

Artykuł 2 Przetarg obejmuje maksymalną ilość 55 218 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (5) oraz Szwajcarii.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 55 218 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Niemczech, na mocy decyzji Komisji zezwalającej Republice Czeskiej na przechowywanie poza swoim terytorium 55 000 ton zbóż pochodzących z roku gospodarczego 2004/2005 (4).

Artykuł 3 1. Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwo od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

2. Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie ma zastosowania.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem do określonych państw trzecich.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez miesięcznego przyrostu.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10). 3) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13). (4) Notyfikowanej Republice Czeskiej dnia 1 czerwca 2005 r.

Artykuł 4 1. Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania, w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 21 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L259 - 19 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L259 - 17 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2005 z dnia 4 października 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w odniesieniu do owoców cytrusowych przekraczających linię demarkacyjną na Cyprze

 • Dz. U. L259 - 15 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2005 z dnia 4 października 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Tuscia (PDO) i Basilico Genovese (PDO))

 • Dz. U. L259 - 3 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2005 z dnia 4 października 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L259 - 1 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.