Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 1

Tytuł:

(2005/40/WE, Euratom)Decyzja Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 1

28.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 13 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony (2005/40/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Postanowienia handlowe zawarte w tym Układzie mają wyjątkowy charakter, są związanez polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, i nie będą stanowić,dla Unii Europejskiej, żadnego precedensu w polityce handlowej Wspólnoty w odniesieniu do państw trzecich innych niż kraje Bałkanów Zachodnich. Postanowienia Układu, które wchodzą w zakres części trzeciej tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wiążą Zjednoczone Królestwo i Irlandię jako odrębne umawiające się strony, a nie jako część Wspólnoty Europejskiej, do czasu kiedy Zjednoczone Królestwo lub Irlandia (zależnie od okoliczności) powiadomią Republikę Chorwacji,że zostały związane umową jako część Wspólnoty Europejskiej zgodnie z Protokołem dotyczącym stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. To samo stosuje się do Danii, zgodnie z Protokołem dotyczącym stanowiska Danii załączonym do tych Traktatów. Układ powinien zostać zatwierdzony,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy ostatnie zdanie i art. 300 ust. 3 akapit drugi (1),

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji (2),

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (3),

(4)

uwzględniając zatwierdzenie dokonane przez Radę zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, załączniki i protokołydo niego załączone oraz deklaracje dołączone do Aktu Końcowego są niniejszym zatwierdzonew imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 2. Teksty, o których mowa w ust. 1, są załączone do niniejszej decyzji (4).

(4) Polska wersja językowa Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zostanie opublikowana po zatwierdzeniu jej przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia UE — Chorwacja.

(1)

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony został podpisanyw imieniu Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(1) Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i obowiązki Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, po jej wygaśnięciu w dniu 23 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 194, 23.7.2002, str. 35 i 36). (2) Dz.U. C 332 E, z 27.11.2001, str. 2. (3) Dz.U. C 177 E, z 25.7.2002, str. 122.

L 26/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Artykuł 3

28.1.2005

1. Stanowisko Wspólnoty w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, kiedy ten ostatni zostanie upoważniony do działania przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jest określane przez Radę na wniosek Komisji lub, kiedy jest to właściwe, przez Komisję, w obu przypadkach zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. 2. Przewodniczący Rady, zgodnie z art. 111 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, przewodniczy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z jego regulaminem wewnętrznym. 3. Decyzję o opublikowaniu decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich podejmuje każdorazowo odpowiednio Rada i Komisja.

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osby/osób umocowanych w imieniu Wspólnoty Europejskiej do złożenia dokumentu notyfikacji przewidzianego w art. 127 Układu. Przewodniczący Komisji składa wspomniany dokument notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

B.R. BOT

W imieniu Komisji

J.M. BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 222 z 200528.1.2005

  Protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 221 z 200528.1.2005

  (2005/41/WE)Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 216 z 200528.1.2005

  FINAL ACT

 • Dz. U. L26 - 209 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 6 on land transport

 • Dz. U. L26 - 205 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 5 on mutual administrative assistance in customs matters

 • Dz. U. L26 - 124 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 4 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation

 • Dz. U. L26 - 106 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 3 on trade between the Community and Croatia in processed agricultural products

 • Dz. U. L26 - 103 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 2 on steel products

 • Dz. U. L26 - 94 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 1 on textile and clothing products

 • Dz. U. L26 - 3 z 200528.1.2005

  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.