Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2005-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 9

6.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 września 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił dodać siedem osób do wykazu osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1551/2005 (Dz.U. L 247 z 23.9.2005, str. 30).

L 260/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2005

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony w następujący sposób: W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujące wpisy: 1) Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie. 2) Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska. 3) Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie. 4) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar. Data urodzenia: 30.7.1964 r. Miejsce urodzenia: Suez. Narodowość: egipska. 5) Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie. 6) Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańskoafgańska. 7) Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Data urodzenia: 1.3.1961 r. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 21 z 20056.10.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 3/05/COL z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach

 • Dz. U. L260 - 12 z 20056.10.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 54/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli środków spożywczych w 2004 r.

 • Dz. U. L260 - 11 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L260 - 3 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L260 - 1 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.