Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1631/2005 z dnia 3 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2005-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 1

Strona 1 z 13
7.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1631/2005 z dnia 3 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE 1. ŚRODKI TYMCZASOWE (1) (6)

wszystkie strony zostały powiadomione o faktach i wnioskach, na których oparte było rozporządzenie tymczasowe. Wszystkim stronom przyznano okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z przedstawieniem tych informacji.

(5)

Niektóre zainteresowane strony przedstawiły uwagi w formie pisemnej. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do ostatecznych ustaleń. Służby Komisji powiadomiły o dalszych istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których zamierzały zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Zainteresowanym stronom przyznano również okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z przedstawieniem tych informacji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione, a tam, gdzie było to właściwe, ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM ORAZ PRODUKT PODOBNY

Dnia 7 kwietnia 2005 r. Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 538/2004 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty kwasu trichloroizocyjanurowego („TCCA”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) („kraje, których dotyczy postępowanie”). Przypomina się, że dochodzenie w sprawie dumpingu dotyczące ChRL obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. („OD-ChRL”), a dochodzenie w sprawie dumpingu dotyczące USA obejmowało okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. („OD-USA”). W przypadku obu dochodzeń badanie tendencji istotnych dla analizy szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do końca odpowiednich okresów objętych dochodzeniem („okres badany”).

2. DALSZE POSTĘPOWANIE (7)

(2)

Przypomina się, że w motywie 19 rozporządzenia tymczasowego produkt objęty postępowaniem został zdefiniowany jako TCCA oraz jego preparaty pochodzące z krajów, których dotyczy postępowanie. TCCA jest znany także pod międzynarodową, niezastrzeżoną prawnie nazwą „symclosene”. TCCA zgłaszany jest zwykle pod kodami CN ex 2933 69 80 i ex 3808 40 20. Ponadto przypomina się, że – jak to określono w motywach 22 i 23 rozporządzenia tymczasowego – ustalono, że produkt objęty postępowaniem i TCCA wytwarzany przez przemysł wspólnotowy i sprzedawany na rynku wspólnotowym, a także TCCA wytwarzany i sprzedawany na rynkach krajowych krajów, których dotyczy postępowanie, oraz kraju analogicznego, były produktami podobnymi w rozumieniu art. 14 rozporządzenia podstawowego, jako że nie znaleziono żadnych różnic w podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz w zastosowaniu istniejących różnych rodzajów TCCA.

(3)

(8)

(4)

W następstwie nałożenia cła antydumpingowego na przywóz TCCA z krajów, których dotyczy postępowanie,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 89 z 8.4.2005, str. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 29 z 20057.10.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/689/WPZiB z dnia 6 października 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L261 - 28 z 20057.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L261 - 27 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L261 - 26 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L261 - 25 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L261 - 23 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L261 - 22 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L261 - 20 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające po raz siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L261 - 18 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podstrefach 22–24 przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L261 - 17 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L261 - 15 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1591/2005

 • Dz. U. L261 - 13 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.