Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3704) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 20

Strona 1 z 2
L 263/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3704)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/692/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), a w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

w tych państwach trzecich jest ciągle niepokojąca, w odniesieniu do przywozów z tych państw wciąż wymagane są środki ochronne. Właściwe jest ustanowienie w osobnym akcie prawnym szczegółowych zasad w odniesieniu do przywozu z Rosji ptaków innych niż drób, ptaków domowych i piór niepoddanych obróbce. W celu uwzględnienia zmian sytuacji dotyczącej ptasiej grypy w państwach trzecich decyzję 2004/122/WE kilkakrotnie zmieniano. W celu zapewnienia jasności i przejrzystości decyzja 2004/122/WE powinna zostać uchylona i zastąpiona nową decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(7)

Ptysia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii, mogące spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (3) wstrzymuje w pewnym zakresie przywóz drobiu i produktów drobiowych z państw trzecich, które dotknięte zostały tą chorobą. Decyzja 2004/122/WE nie obejmuje Mongolii, jednak państwo to zgłosiło ognisko ptasiej grypy u dzikiego ptactwa. Należy zatem wstrzymać przywóz z tego państwa do Wspólnoty ptactwa innego niż drób, w tym ptaków złowionych w środowisku naturalnym. Decyzję 2004/122/WE stosuje się od dnia 30 września 2005 r. Jednakże w państwach trzecich, o których mowa w decyzji 2004/122/WE oraz w Mongolii nadal występują ogniska ptasiej grypy. Ze względu na to, że sytuacja

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie wstrzymują przywóz z Tajlandii następujących produktów: a) świeżego mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych; b) przetworów i wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso gatunków określonych w lit. a); c) surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części zwierząt tych gatunków; d) jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi; oraz e) niepoddanych obróbce trofeów myśliwskich pochodzących z wszelkich ptaków. 2. W drodze odstępstwa od art. 1 Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów objętych tym artykułem, które uzyskano z ptactwa ubitego przed dniem 1 stycznia 2004 r.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/619/WE (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 66).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 28 z 20058.10.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L263 - 22 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument C(2005) 3705) (1)

 • Dz. U. L263 - 8 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa nr C 44/03 (ex NN 158/01), którą Austria planuje przyznać na rzecz Banku Burgenland AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1625) (1)

 • Dz. U. L263 - 6 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L263 - 3 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2005 z dnia 7 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową nr 55/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L263 - 1 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.