Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2003, 2004 i 2005 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 753/2004 (notyfikowana jako dokument C(2005) 2773) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 3

Strona 1 z 4
8.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/3

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2003, 2004 i 2005 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 753/2004 (notyfikowana jako dokument C(2005) 2773)

(Jedynie teksty w językach angielskim, estońskim, francuskim, greckim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim, węgierskim i włoskim i są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/686/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. wdrażające decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do statystyk z zakresu nauki i techniki (1), w szczególności sekcje 1 i 2 jego załącznika, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

burga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję (Eurostat) wnioski, z którymi wystąpiły zainteresowane Państwa Członkowskie, związane są z potrzebą wprowadzenia istotnych zmian w ich systemach statystycznych. Z tego powodu należy przyznać przedmiotowe derogacje,

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2004 zawiera ramy referencyjne dla wspólnych standardów, definicji i klasyfikacji służące do sporządzania statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki w celu uzyskania wysokiej jakości informacji statystycznych z Państw Członkowskich zgodnie ze wspomnianymi standardami, definicjami oraz klasyfikacjami. Sekcja 1 pkt 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 753/2004 przewiduje, że w zakresie, w jakim krajowe systemy statystyczne wymagają znaczących dostosowań, Komisja może przyznać Państwom Członkowskim odstępstwa odnoszące się do statystyk z zakresu badań i rozwoju sporządzanych dla pierwszego roku referencyjnego 2003. W bardzo wyjątkowych przypadkach ten okres odstępstw może być przedłużony dla regionalnych podziałów niektórych zmiennych. Sekcja 2 pkt 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 753/2004 przewiduje, że w zakresie, w jakim krajowe systemy statystyczne wymagają znaczących dostosowań, Komisja może przyznać Państwom Członkowskim odstępstwa odnoszące się do statystyk z zakresu środków budżetowych lub nakładów asygnowanych przez rząd na działalność badawczo-rozwojową (GBAORD) sporządzanych dla pierwszego roku referencyjnego 2004. O wspomniane odstępstwa wystąpiły władze Belgii, Estonii, Grecji, Francji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksem-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Odstępstwa zostają przyznane Belgii, Estonii, Grecji, Francji, Irlandii, Włochom, Łotwie, Litwie, Luksemburgowi, Węgrom, Malcie, Niderlandom, Austrii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 23.

L 264/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

ZAŁĄCZNIK PRZYZNANE ODSTĘPSTWA Dane statystyczne dotyczące badań i rozwoju

Zmienne Belgia Podziały, dla których są przyznane odstępstwa

Liczba pracowników B+R liczona wobec liczby pracowników (HC) Liczba naukowców liczona wobec liczby pracowników (HC) Liczba pracowników B+R w przeliczeniu na pełny etat (FTE) Liczba naukowców w przeliczeniu na pełny etat (FTE) Wydatki wewnętrzne na B+R

Grecja

Według regionu (NUTS 2): 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L264 - 8 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formatu sprawozdania z działalności sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz na temat sytuacji w państwie przyjmującym w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1508)

  • Dz. U. L264 - 1 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2004 i 2006 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1450/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2772) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.