Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formatu sprawozdania z działalności sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz na temat sytuacji w państwie przyjmującym w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1508)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 8

Strona 1 z 5
L 264/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formatu sprawozdania z działalności sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz na temat sytuacji w państwie przyjmującym w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1508)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2005/687/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską, dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w obszar, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku (4).

(1)

Sprawozdania wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 377/2004 powinny umożliwić Komisji sporządzenie sprawozdania z oceny sytuacji w krajach trzecich, do których oddelegowani zostali oficerowie łącznikowi ds. imigracji, a także rocznego sprawozdania w sprawie rozwoju wspólnej polityki w zakresie nielegalnej imigracji, przemytu ludzi, handlu ludźmi, granic zewnętrznych oraz powrotu nielegalnych rezydentów.

(5)

Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania postanowiła wdrożyć rozporządzenie (WE) nr 377/2004 do prawa duńskiego. Rozporządzenie (WE) nr 377/2004 jest zatem dla Danii wiążące w kontekście prawa międzynarodowego.

(2)

Format sprawozdania powinien zatem odzwierciedlać powyższe cele w zakresie charakteru zawieranych w nim informacji.

(6)

(3)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), wchodzących w obszar, o którym mowa w artykule 1 pkt A i E decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3).

Zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (5), Zjednoczone Królestwo uczestniczy w rozporządzeniu (WE) nr 377/ 2004, a tym samym w niniejszej decyzji.

(7)

Zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawia-

(1) Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36. (3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L264 - 3 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2003, 2004 i 2005 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 753/2004 (notyfikowana jako dokument C(2005) 2773) (1)

  • Dz. U. L264 - 1 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2004 i 2006 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1450/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2772) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.