Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2005-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 1

Strona 1 z 10
11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 20, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA (1)

produktu objętego postępowaniem w czasie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem (tj. od dnia 1 października 1998 r. do dnia 30 września 1999 r.), ale wywoził go do Wspólnoty w późniejszym okresie.

2. WSZCZĘCIE PRZYSPIESZONEGO PRZEGLĄDU (3)

Komisja zbadała dowody przedstawione przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do rozpoczęcia przeglądu zgodnie z przepisami art. 20 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag przez odpowiedni przemysł wspólnotowy, Komisja wszczęła przyspieszony przegląd rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 w odniesieniu do wnioskodawcy, publikując zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 (2), nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu („PET”) o współczynniku lepkości wynoszącym 78 ml/g lub wyższym, zgodnie z DIN („Deutsche Industrienorm”) 53728, zwykle objętego kodem CN 3907 60 20 i pochodzącego między innymi z Indii („produkt objęty postępowaniem”). Powzięte środki przyjęły formę specyficznego cła, którego wysokość wahała się pomiędzy 0 a 41,3 EUR za tonę w odniesieniu do współpracujących indywidualnych eksporterów indyjskich oraz specyficznego cła wynoszącego 41,3 EUR za tonę dla wszystkich innych indyjskich eksporterów.

B. OBECNA PROCEDURA 1. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

3. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM (4)

Produkt poddany niniejszemu przeglądowi jest tym samym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2603/2000 (patrz: motyw 1).

4. OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM (5)

Dochodzenie dotyczące subsydiowania objęło okres od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r. („okres objęty dochodzeniem”).

5. ZAINTERESOWANE STRONY (6)

(2)

W następstwie nałożenia ostatecznych środków Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przyspieszonego przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 zgodnie z art. 20 rozporządzenia podstawowego, złożony przez indyjskiego producenta produktu objętego postępowaniem, przedsiębiorstwo South Asian Petrochem Limited („wnioskodawca”). Wnioskodawca twierdził, że nie jest powiązany z żadnym innym eksporterem produktu objętego postępowaniem. Ponadto zapewnił, że nie wywoził

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę oraz rząd Indii o wszczęciu dochodzenia. Ponadto inne zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przedstawienia na piśmie swoich uwag oraz wniosków o przesłuchanie. Komisja nie otrzymała jednak żadnych tego rodzaju uwag ani wniosków o przesłuchanie.

(7)

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 822/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 3).

Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała wyczerpującą odpowiedź w ustalonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne dla celów dochodzenia oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy w Kalkucie i w Haldii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 64 z 200511.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (1)

 • Dz. U. L266 - 62 z 200511.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii

 • Dz. U. L266 - 60 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L266 - 59 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L266 - 57 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L266 - 56 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L266 - 54 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L266 - 53 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L266 - 50 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2005 z dnia 10 października 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L266 - 35 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L266 - 32 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L266 - 29 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 26 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 23 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 20 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 17 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 15 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 10 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.