Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 29

Strona 1 z 2
11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 1. Przetarg i sprzedaż przewidziane w art. 1 odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1262/2001, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu. 2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1262/2001, francuska agencja interwencyjna przygotowuje ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i publikuje je najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem okresu składania ofert. Ogłoszenie zawiera w szczególności warunki przetargu. Ogłoszenie wraz ze wszystkimi jego zmianami przedkłada się Komisji przed opublikowaniem. Artykuł 3 Minimalna oferta dla każdego przetargu częściowego wynosi 250 ton. Artykuł 4 1. Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do przedstawiania ofert w przetargu częściowym rozpoczyna się w dniu 20 października 2005 r. i wygasa w dniu 26 października 2005 r. o godz. 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Terminy przedstawiania ofert w drugim i kolejnych przetargach częściowych rozpoczynają się pierwszego dnia roboczego po upływie wcześniejszego terminu. Upływają o godz. 15.00 czasu obowiązującego w Brukseli: — 9 i 23 listopada 2005 r., — 7 i 21 grudnia 2005 r. 2. Oferty składane są w wymienionej poniżej francuskiej agencji interwencyjnej: Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre Bureau de l'intervention 21, Avenue Bosquet F-75007 Paris Tel: (33-1) 44 18 23 37 Faks: (33-1) 44 18 20 08.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja dysponuje zapasami interwencyjnymi cukru białego. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku, należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy cukru białego przyjęte do interwencji przez francuską agencję interwencyjną pomiędzy dniem 1 kwietnia a dniem 30 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (2) stosuje się do takiej sprzedaży. Właściwe jest ustanowienie odstępstwa od wymienionego rozporządzenia w zakresie, w jakim jest to konieczne, i ustanowienie szczegółowego regulaminu. W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć ustalenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego częściowego przetargu. Francuska agencja interwencyjna informuje Komisję o przetargach. Oferenci pozostają anonimowi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Francuska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 20 000 ton cukru białego przyjętego do interwencji pomiędzy dniem 1 kwietnia a dniem 30 czerwca 2005 r., znajdującego się w jej posiadaniu.

Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1498/2005 (Dz.U. L 240 z 16.9.2005, str. 39). (1)

L 266/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2005

Artykuł 5 W drodze odstępstwa od przepisów art. 28 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 64 z 200511.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (1)

 • Dz. U. L266 - 62 z 200511.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii

 • Dz. U. L266 - 60 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L266 - 59 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L266 - 57 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L266 - 56 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L266 - 54 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L266 - 53 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L266 - 50 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2005 z dnia 10 października 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L266 - 35 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L266 - 32 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L266 - 26 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 23 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 20 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 17 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 15 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 10 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii

 • Dz. U. L266 - 1 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.