Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

Data ogłoszenia:2005-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 35

Strona 1 z 7
11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/35

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie domeny najwyższego poziomu .eu (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

Artykuł 1 W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 874/2004 wprowadza się następujące zmiany:

po konsultacji z Europejskim rejestrem domen internetowych ustanowionym decyzją Komisji 2003/375/WE (2)

1) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

„Artykuł 8 Zastrzeganie nazw krajów i ich kodów dwuliterowych

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 (3) wdraża rozporządzenie (WE) nr 733/2002 ustanawiając reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację.

1. W Załączniku do niniejszego rozporządzenia znajduje się lista nazw, które mogą być zastrzeżone lub zarejestrowane jako nazwy tylko w domenie drugiego poziomu bezpośrednio w .eu TLD przez kraje wskazane na liście.

(2)

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 874/2004 wprowadza w życie reguły porządku publicznego dotyczące pojęć geograficznych ustanawiając procedurę umożliwiającą Państwom Członkowskim, krajom kandydującym i wszystkim członkom Europejskiego Obszaru Gospodarczego żądanie rejestracji lub zastrzeżenia swojej nazwy przez rządy krajowe. Ten przepis nie gwarantuje w pełni różnorodności geopolitycznej i językowej Unii Europejskiej i interesów zarówno Państw Członkowskich jak i obywateli europejskich. Komisja powinna zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 874/2004.

2. Kody dwuliterowe oznaczające kraje nie są rejestrowane jako nazwy w domenie drugiego poziomu bezpośrednio w .eu TLD.”;

2) w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „1. Rejestracja stopniowa rozpoczyna się po spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1.”;

3) do niniejszego rozporządzenia dodaje się Załącznik. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Komunikacji ustanowionego na podstawie art. 22 ust. 1 dyrektywy

(3)

Artykuł 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.

(1) Dz.U. L 113 z 30.4.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 128 z 24.5.2003, str. 29. (3) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 40.

L 266/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2005 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/37

ZAŁĄCZNIK 1. Lista nazw na kraj i krajów, które mogą je zarejestrować AUSTRIA 1) österreich 2) oesterreich 3) republik-österreich 4) republik-oesterreich 5) afstria 6) dimokratia-afstria 7) østrig 8) republikken-østrig 9) oestrig 10) austria 11) republic-austria 12) república-austria 13) autriche 14) république-autriche 15) oostenrijk 16) republiek-oostenrijk 17) república-austria 18) itävalta 19) itävallan-tasavalta 20) itaevalta 21) österrike 22) oesterrike 23) republik-österrike 24) rakousko 25) republika-rakousko 26) repubblica-austria 27) austrija 28) republika-austrija 29) respublika-austrija 30) ausztria 31) Osztrák-Köztársaság 32) Republika-Austriacka 33) rakúsko 34) republika-rakúsko 35) avstrija 36) republika-avstrija 37) awstrija 38) republika-awstrija 39) republikösterreich 40) republikoesterreich 41) dimokratiaafstria 42) republikkenøstrig 57) republikaavstrija 58) republikaawstrija 59) aostria 60) vabariik-aostria 61) vabariikaostria 48) repúblicaaustria 49) tasavaltaitävalta 50) republikösterrike 51) republikarakousko 52) republikaaustrija 53) respublikaaustrija 54) OsztrákKöztársaság 55) RepublikaAustriacka 56) republikarakúsko 43) republicaustria 44) repúblicaaustria 45) républiqueautriche 46) repubblicaaustria 47) republiekoostenrijk

BELGIA 1) belgie 2) belgië 3) belgique 4) belgien 5) belgium 6) bélgica 7) belgica 8) belgio 9) belgia 10) belgija 11) vlaanderen 12) wallonie 13) wallonië 14) brussel 15) vlaamse-gemeenschap 16) franse-gemeenschap 17) duitstalige-gemeenschap 18) vlaams-gewest 19) waals-gewest 20) brussels-hoofdstedelijk-gewest 21) flandre 22) bruxelles 23) communauté-flamande 24) communaute-flamande 25) communauté-franćaise 26) communaute-francaise 27) communaute-germanophone 28) communauté-germanophone 29) région-flamande 30) region-flamande 31) région-wallonne 32) region-wallonne 33) région-de-bruxelles-capitale 34) region-de-bruxelles-capitale 35) flandern 36) wallonien 37) bruessel 38) brüssel 39) flaemische-gemeinschaft 40) flämische-gemeinschaft 41) franzoesische-gemeinschaft 42) französische-gemeinschaft 43) deutschsprachige-gemeinschaft 44) flaemische-region 45) flämische-region 46) wallonische-region 47) region-bruessel-hauptstadt 48) region-brüssel-hauptstadt 49) flanders 50) wallonia 51) brussels

L 266/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 64 z 200511.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (1)

 • Dz. U. L266 - 62 z 200511.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii

 • Dz. U. L266 - 60 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L266 - 59 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L266 - 57 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L266 - 56 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L266 - 54 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L266 - 53 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L266 - 50 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2005 z dnia 10 października 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L266 - 32 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L266 - 29 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 26 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 23 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 20 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 17 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 15 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 10 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii

 • Dz. U. L266 - 1 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.